ПІДВОДНИЙ МОРДОР

Barvinok - - News -

На дні оке­а­ну по­бли­зу Ав­стра­лії гео­ло­ги зна­йшли під­во­дні вул­ка­ни, схо­жі на фан­та­сти­чний Мордор із тво­ру "Во­ло­дар

пер­снів" Джо­на Тол­кі­на. Цей пей­заж 35 міль­йо­нів ро­ків то­му сфор­му­ва­ли 26 під­во­дних по­то­ків зав­довж­ки

34 і зав­шир­шки 15 кі­ло­ме­трів. Тут уче­ні змо­жуть до­слі­джу­ва­ти, що від­бу­ва­є­ться з вул­ка­на­ми під час їх

ви­вер­же­н­ня під во­дою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.