ДEРIНКУЮ — ПІДЗЕМНА МІ­СТО

Barvinok - - News -

УТу­реч­чи­ні зна­хо­ди­ться най­біль­ше під­зем­не мі­сто Дeрiнкую (у пе­ре­кла­ді — "гли­бо­кий ко­ло­дязь"). Во­но й

справ­ді гли­бо­ке — 12 по­вер­хів за­гли­би­ли­ся аж на 85 ме­трів! Дав­ні бу­ді­вель­ни­ки ство­ри­ли справ­жнє під­зем­не

цар­ство. Тут є все не­об­хі­дне для жи­т­тя: вен­ти­ля­цій­ні ша­хти, ко­ло­дя­зі, спаль­ні, за­го­ро­жі для ху­до­би і на­віть кла­до­ви­ще. Лю­ди не про­сто хо­ва­ли­ся час від ча­су під зем­лею, а по­стій­но

жи­ли тут. Зав­дя­ки пра­виль­но вла­што­ва­ній вен­ти­ля­ції все­ре­ди­ні три­ма­ла­ся тем­пе­ра­ту­ра

плюс 20—25 гра­ду­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.