ЗАМОРСЬКІ ГОСТИНЦІ

Barvinok - - News -

У Че­хії всі ду­же лю­блять бо­ро­шня­ні або кар­то­пля­ні ви­ро­би у

ви­гля­ді дов­га­стих ва­ли­ків, зва­ре­них у

ве­ли­кій кіль­ко­сті во­ди. Це — "сма­чна"

ві­зи­тна кар­тка ці­єї кра­ї­ни. Як на­зи­ва­є­ться

ця стра­ва, ді­зна­є­шся, склав­ши до­ку­пи “ка­струль­ку”.

При­го­туй з ма­мою че­ську стра­ву — здо­бні хлі­бні ... в сер­ве­тці.

200 г бі­ло­го хлі­ба по­рі­за­ти ку­би­ка­ми (1х1 сан­ти­метр), об­сма­жи­ти на ма­слі, пе­ре­кла­сти в ка­стру­лю, за­ли­ти 250 г під­со­ле­но­го мо­ло­ка, роз­мі­ша­но­го з

1,5 яй­ця.

Че­рез 15 хви­лин, ко­ли мо­ло­ко вбе­ре­ться, до­да­ти 30 г бо­ро­шна (кру­пча­тки) і злег­ка пе­ре­мі­ша­ти. Ви­кла­сти ма­су на чи­сту во­ло­гу сер­ве­тку (роз­кла­де­ну на до­шці), сфор­му­ва­ти ва­лик і за­гор­ну­ти так, щоб на сер­ве­тці не бу­ло скла­док. З обох кін­ців сер­ве­тку за­гор­ну­ти в про­ти­ле­жні бо­ки і дві­чі обв'яза­ти ни­ткою.

По­кла­сти в ка­стру­лю з ки­пля­чою во­дою і ва­ри­ти 30 хви­лин. Пер­шу ни­тку зня­ти че­рез 10 хви­лин, дру­гу за­ли­ши­ти до кін­ця. Вийня­ти, роз­гор­ну­ти і обе­ре­жно на­рі­за­ти.

По­да­ти як гар­нір до м'ясних страв. Сма­чно­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.