НЕБЕЗПЕЧНА ШИШКА

Де ро­стуть най­біль­ші ши­шки? Сер­гій КРУТЬ, Хмель­ни­цька обл."

Barvinok - - News -

Най­біль­ші ши­шки ро­стуть на со­сні Лам­бер­та на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті — зав­довж­ки во­ни до 66 сан­ти­ме­трів, а на­сі­ни­на (во­на їстів­на) ся­гає 12 сан­ти­ме­трів.

Це де­ре­во ще на­зи­ва­ють цукро­вою со­сною — у йо­го смо­лі ба­га­то цукру. В Ан­глії є ме­мо­рі­аль­на до­шка з на­пи­сом: "Най­біль­ша шишка в сві­ті у на­ту­раль­ну ве­ли­чи­ну". На­зва­на со­сна ім’ям ан­глій­сько­го вче­но­го Ейл­ме­ра Бур­ка Лам­бер­та.

Вра­жає роз­мі­ра­ми і шишка со­сни Ара­у­ка­рія — у ді­а­ме­трі має 35 сан­ти­ме­трів і ва­жить май­же 3 кі­ло­гра­ми.

У мі­сті Вар­ра­гул (Ав­стра­лія) ро­сте со­сна, якій 120 ро­ків (так ствер­джу­ють там­те­шні ме­шкан­ці). Її ви­со­та — 50 ме­трів, а ши­шки ва­жать до 10 кі­ло­гра­мів. То­му ту­ри­стам ра­дять не під­хо­ди­ти близь­ко до цьо­го де­ре­ва.

Які хвой­ні де­ре­ва ро­стуть у ва­шій мі­сце­во­сті? Чим во­ни ко­ри­сні?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.