ХОВРАШКОВА МО­ВА

"Як спіл­ку­ю­ться хов­ра­хи? Ма­рія ПОПОВА, Він­ни­цька обл."

Barvinok - - News -

Хов­ра­шки спіл­ку­ю­ться за до­по­мо­гою уль­тра­зву­ку. Лю­ди­на влов­лює їхні ледь чу­тні зву­ки, схо­жі на хри­пкий ше­піт. Фа­хів­цям уда­ло­ся роз­ши­фру­ва­ти їх, і во­ни при­пу­ска­ють, що ховрашкова мо­ва, мо­жли­во, най­скла­дні­ша з усіх мов тва­рин.

Ці гри­зу­ни ду­же то­чно по­ві­дом­ля­ють про хи­жа­ка — йо­го ви­гляд, роз­мір. На­віть спо­ві­ща­ють про ко­лір одя­гу на лю­ди­ні. Ко­ро­тким пи­ском (три­ває менш як се­кун­ду) во­ни пе­ре­да­ють ве­ли­ку кіль­кість ін­фор­ма­ції.

Хов­ра­хи не бо­я­ться отруй­них змій, ко­ли тре­ба за­хи­сти­ти ди­тин­чат. Що ти ще зна­єш про хов­ра­хів? Де ба­чив їх?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.