НЕ­БЕЗ­ПЕ­КА НА КУ­ХНІ

Barvinok - - News -

Ця по­бу­то­ва те­хні­ка ду­же небезпечна для здо­ров'я. З'ясу­ва­ло­ся, що під час ро­бо­ти ... утво­рю­є­ться та­ка ж кіль­кість ву­гле­ки­сло­го га­зу, як і під час ро­бо­ти дви­гу­на ав­то­мо­бі­ля.

Ли­ше у Ве­ли­ко­бри­та­нії май­же 30 міль­йо­нів та­ких при­стро­їв. Во­ни спо­жи­ва­ють стіль­ки енер­гії, скіль­ки про­тя­гом ро­ку ви­ро­бля­ють три еле­ктро­стан­ції. Що­ро­ку їх ути­лі­зу­ють в об­ся­зі 184 000 тонн.

Пр­опу­ще­не сло­во "під­ка­же" кру­ти­го­лов­ка. Впи­ши лі­те­ри над ри­ска­ми. Ци­фри під ни­ми озна­ча­ють: пер­ша — но­мер кві­тки, дру­га — лі­те­ру, яку тре­ба взя­ти з її на­зви.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 1,9 3,7 2,1 1,2 3,2 1,1 3,4 1,3 3,6

__ __ __ __ __

2,4 3,2 3,4 2,1 2,8

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.