ДО ЗДО­РОВ'Я — КРО­КОМ РУШ!

Barvinok - - News -

Здо­ро­вC­при­віт, ма­лий спо­жи­ва­чу! Ка­ні­ку­ли — час ман­дрі­вок. Ми по­бу­ва­є­мо в рі­зних кра­ї­нах і ді­зна­є­мо­ся про там­те­шні ку­лі­нар­ні зви­чаї і тра­ди­ції.

ЛОКШИНА — УЛЮБЛЕНА СТРА­ВА

Улюблена стра­ва ки­тай­ців — локшина. Во­на асо­ці­ю­є­ться у них зі здо­ров'ям і дов­го­лі­т­тям.То­му ло­кши­ну не роз­рі­за­ють, щоб зру­чні­ше бу­ло їсти: мов­ляв, по­рі­зав ло­кши­ну — "вко­ро­тив" со­бі ві­ку.

Ки­тай­ські ку­ха­рі при­го­ту­ва­ли най­дов­шу в сві­ті ло­кши­ну — 3084 ме­три. Нею на­го­ду­ва­ли 400 осіб.

“ХЛІБНІ” ПРА­ВИ­ЛА

У Фран­ції не їдять хліб до то­го, як по­да- дуть основ­ну стра­ву. Згі­дно з ети­ке­том хліб тут кла­дуть на стіл, а не на край та­ріл­ки.

ЧИЛІЙСЬКИЙ ЕТИКЕТ

У Чи­лі за сто­лом су­во­ро до­три­му­ю­ться ети­ке­ту. Тут не­має страв, які мо­жна бра­ти ру­ка­ми. На­віть кар­то­плю фрі та ін­ші за­ку­ски ви­хо­ва­ні чи­лій­ці їдять сто­ло­ви­ми при­бо­ра­ми.

ЗА­МІСТЬ ПОП КОРНУ

У ко­лум­бій­ських кі­но­те­а­трах (зна­йди Ко­лум­бію на кар­ті) за­мість по­пYкор­ну гля­да­чам про­по­ну­ють па­ке­ти­ки зі сма­же­ни­ми гі­гант­ськи­ми му­ра­ха­ми.

ПАМ'ЯТНИК КАР­ТО­ПЛІ

В Укра­ї­ні ви­ро­щу­ють більш як 100 сор­тів кар­то­плі. У се­ли­щі Не­мі­ша­є­ве (Ки­їв­ська область) нав­про­ти Ін­сти­ту­ту кар­то­пляр­ства вста­нов­ле­но пам'ятник цьо­му ово­чу.

Кар­то­пля, при­го­то­ва­на в "ко­жу­шках", збе­рі­гає біль­шу кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин, ніж почи­ще­на ва­ре­на. Шкі­ро­чка за­по­бі­гає втра­ті ві­та­мі­нів.

ПРЯНИКОВЕ МІ­СТО

Ше­фYку­хар Джон Ло­вич із США про­тя­гом ро­ку у віль­ний від ро­бо­ти час го­ту­вав ім­бир­ні пря­ни­ки і "збу­ду­вав" із них мі­сто. У ньо­му 135 жи­тло­вих бу­дин­ків, 22 уста­но­ви, 65 де­рев, 5 трам­ва­їв і на­віть стан­ції ме­тро.

ШВИД­КИЙ ОМЛЕТ

Ен­дрю Ро­бер­тсон, ше­фYку­хар із мі­ста Кей­пта­ун (Пів­ден­на Афри­ка) ці­лий ти­ждень тре­ну­вав­ся, ви­тра­тив 5000 яєць, щоб вста­но­ви­ти ре­код із швид­кі­сно­го при­го­ту­ва­н­ня ом­ле­ту — за 25 се­кунд!

А "тре­ну­валь­ні" ом­ле­ти він від­да­вав у шко­ли.

"СОЛОНІ" ЦІ­КА­ВИН­КИ

У се­ре­дні ві­ки сіль бу­ла ду­же до­ро­гою, ча­сом її на­зи­ва­ли бі­лим зо­ло­том.

У хо­ло­дних кра­ї­нах со­лі їдять мен­ше, ніж у те­плих: що­ден­на нор­ма ста­но­вить від­по­від­но 3—5 гра­мів і 20 гра­мів. У жар­ко­му клі­ма­ті лю­ди­на ча­сто пі­тніє, з по­том ви­во­ди­ться ба­га­то со­лі з ор­га­ні­зму.

Існує ве­ли­ка кіль­кість со­лей, які мо- жуть за­мі­ня­ти одна одну. Про­те лю­ди зви­кли при­прав­ля­ти їжу ті­єю, смак якої всі на­зи­ва­ють со­ло­ним (хло­ри­стий на­трій).

У се­ре­дньо­му з їжею лю­ди­на спо­жи­ває:

що­дня — 20 гра­мів;

про­тя­гом ро­ку — 7—8 кі­ло­гра­мів; за 70 ро­ків жи­т­тя — пів­тон­ни со­лі.

"ЗДОРОВИЛЬНІ" СМАКОЛИКИ

З'їда­ти­меш що­дня 2 чай­ні лож­ки гар­бу­зо­во­го на­сі­н­ня — ма­ти­меш гар­ну шкі­ру і здо­ро­ве во­лос­ся.

60 від­со­тків їжі, яку спо­жи­ває лю­ди­на, має бу­ти си­рою. На жаль, у ве­ли­ких мі­стах час­тка та­кої їжі — усьо­го 10 від­со­тків.

55 гра­мів йо­гур­ту що­дня за­хи­стять твої зу­би від мі­кро­бів, що спри­чи­ня­ють ка­рі­єс.

Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.