РІВНИННИЙ ВОДОСПАД

"Де в Укра­ї­ні на рів­ни­ні є водоспад?

Barvinok - - News - Ле­ся КРЯЧКО, Жи­то­мир­ська обл."

Най­ви­щим рів­нин­ним во­до­спа­дом у на­шій кра­ї­ні є Джу­рин­ський, що на Тер­но­піль­щи­ні. Один із йо­го трьох ка­ска­дів ся­гає 16 ме­трів.

Цей водоспад — шту­чний. За на­ро­дни­ми пе­ре­ка­за­ми, у 1620 ро­ці ту­ре­цько&та­тар­ські пол­чи­ща, що вдер­ли­ся на на­шу зем­лю і ру­ха­ли­ся від мі­ста Кам'ян­ця&По­діль­сько­го до Льво­ва і Пе­ре­ми­шля, руй­ну­ва­ли все на сво­є­му шля­ху.

Щоб здо­бу­ти за­мок (від ньо­го нині за­ли­ши­ли­ся ли­ше ве­жі) — по­зба­ви­ти йо­го за­хи­сни­ків во­ди — тур­ки про­ру­ба­ли кам'яний кряж і пу­сти­ли во­ду до рі­чки Джу­рин на водоспад.

Що то­бі ві­до­мо про укра­їн­ські во­до­спа­ди?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.