Укра­ї­на — кра­ї­на ге­ро­їв! Ге­рої не вми­ра­ють!

Barvinok - - News -

Для "Бар­він­ку"

і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли: Укра­їн­ський на­род

та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні,

ви­на­хі­дни­ки, ко­за­ки. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, астро­нав­ти, Ін­тер­нет, ком­па­нія

Samsung, "Олім­пі­а­да ге­ні­їв". Пре­зи­дент Бар­ві­нок, кра­мар Здо­ро­вий Бу­блик,

ря­тів­ник Еко, пі­ра­ти. У цьо­му їм до­по­ма­га­ли:

Го­лов­ний ре­да­ктор Ва­силь ВОРОНОВИЧ Ре­да­ктор від­ді­лу лі­те­ра­ту­ри Сві­тла­на ПРУДНИК

Лі­те­ра­тур­ний ре­да­ктор Лю­бов ВОРОНОВИЧ Комп’ютер­на верс­тка, ди­зайн Єли­за­ве­та РУДЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.