"ТІ, ХТО ЧИТАЄ КНИГИ, КЕРУЮТЬ ТИМИ, ХТО ДИВИТЬСЯ ТЕЛЕВІЗОР"

Barvinok - - News -

Ма­ло ко­му при­йде в го­ло­ву спро­сто­ву­ва­ти це. У ча­клун­ській си­лі

"ящи­ка" ма­ні­пу­лю­ва­ти сві­до­мі­стю міль­йо­нів пе­ре­ко­ну­є­мо­ся що­дня. Як і в го­стрій акту­аль­но­сті об'єктив­но­го ме­ди­чно­го вер­ди­кту — те­ле­ба­че­н­ня ро­бить ді­тей "ту­пи­ми, тов­сти­ми й жор­сто­ки­ми".

На сві­тан­ні еле­ктрон­ної ери не­о­ба­чно за­го­во­ри­ли про близь­ку "смерть книги і чи­та­н­ня". Та вче­ні зно­ву оше­ле­ши­ли всіх не­спо­ді­ва­ним ви­снов­ком: на­віть в епо­ху Ін­тер­не­ту най­про­ду­ктив­ні­шим спосо­бом люд­сько­го са­мо­ро­з­ви­тку за­ли­ши­ться… чи­та­н­ня книг. Па­пе­ро­вих чи еле­ктрон­них — без сут­тє­вої рі­зни­ці. Бо во­но дає пе­ре­ва­ги в кон­ку­рен­ції за які­сну осві­ту, ро­бо­ту то­що. І, ясна річ, та­ка лю­ди­на не до­зво­лить екра­ну ке­ру­ва­ти со­бою. Са­ме із на­чи­та­ні­стю, за­галь­ною осві­че­ні­стю у по­єд­нан­ні з но­ві­тні­ми те­хно­ло­гі­я­ми успі­шні кра­ї­ни пов'язу­ють своє май­бу­тнє. Книг у них на ду­шу на­се­ле­н­ня ви­да­ють у 8—10 ра­зів біль­ше, ніж у нас, а ді­ти утри­чі мен­ше ча­су від на­ших див­ля­ться на екран. І най­сві­жі­ша сві­то­ва сен­са­ція: ме­ди­ки оста­то­чно під­твер­ди­ли, що дов­ше жи­вуть і мен­ше ура­же­ні не­ду­га­ми лі­тніх лю­дей ті з них, хто що­дня читає. Цей про­цес акти­ві­зує моз­ко­ву ді­яль­ність і за­по­бі­гає ста­рін­ню.

А вчи­тель твер­до ска­же вам своє: при­вче­ний до чи­та­н­ня шко­ляр га­ран­то­ва­но шу­ка­ти­ме в комп'юте­рі пе­ред­усім зна­н­ня, а не роз­ва­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.