"БЕЗ ГМО"

Barvinok - - News -

— ва­ре­ни­ки по­Nшваб­ськи (із по­дрі­бне­ним м'ясом, шпи­на­том та ін­шою зе­лен­ню). За ле­ген­дою, чен­ці під час по­сту хо­ва­ли в кон­вер­ти­ки з ті­ста по­дрі­бне­не м'ясо. Адже йо­го в цей час не мо­жна бу­ло вжи­ва­ти.

Та­кий на­пис мо­жна по­ба­чи­ти на ба­га­тьох упа­ков­ках про­ду­ктів. Однак це не озна­чає, що, ска­жі­мо, у шо­ко­ла­ді чи ке­тчу­пі ГМО не­має. Він свід­чить ли­ше про те, що то­вар про­хо­див те­сту­ва­н­ня на допу­сти­мий вміст ген­но­мо­ди­фі­ко­ва­них ор­га­ні­змів.

Чо­му з'яви­ли­ся ГМО? Та­кі ро­сли­ни да­ють ви­щі вро­жаї, по­тре­бу­ють мен­ше до­брив і пе­сти­ци­дів, більш стій­кі.

На­при­клад, по­лу­ни­ця з ге­ном по­ляр­ної ри­би вже не так бо­ї­ться мо­ро­зів, а кар­то­пля з ге­ном про­лі­ска стій­кі­ша до шкі­дни­ків.

Но­ві ГМОN­про­ду­кти ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ють — ро­блять май­же 9000 проб упро­довж

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.