УРИЦЬКІ СКЕЛІ

Barvinok - - News -

По­бли­зу се­ла Урич на Львів­щи­ні се­ред лі­су ви­со­чі­ють 50Aме­тро­ві ур­ви­сті скелі. Це єди­на в Єв­ро­пі та­ка пам'ятка

при­ро­ди та ар­хе­о­ло­гії — "Ту­стань". Урицькі скелі за­хо­плю­ють ман­дрів­ни­ків не­ро­зга­да­ни­ми на­скель­ни­ми ма­люн­ка­ми­A­зна­ка­ми: сим­во­лом Сон­ця, дво­ме­тро­вим зо­бра­же­н­ням люд­сько­го облич­чя. Що­ро­ку тут від­бу­ва­є­ться фе­сти­валь укра­їн­ської се­ре­дньо­ві­чної куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.