ОДНА, АЛЕ ВЕЛИКА

Barvinok - - News -

Що­дня ба­жа­но з'їда­ти одну ве­ли­ку мор­кви­ну. Уче­ні пе­ре­ко­на­ні, що в та­кий спо­сіб ти за­хи­стиш очі від шкі­дли­во­го впли­ву комп'юте­ра, те­ле­ві­зо­ра, зні­меш вто­му від пе­ре­гля­ду 3D!філь­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.