НЕБЕЗПЕЧНЕ ПО­ВІ­ТРЯ

"Чо­му, ка­шля­ю­чи, тре­ба при­кри­ва­ти рот?

Barvinok - - News - Оле­на ШВЕЦЬ, Ми­ко­ла­їв­ська обл."

По­Aпер­ше, це пра­ви­ло ети­ке­ту. До то­го ж, ко­ли ка­шляє або чхає хво­ра лю­ди­на, во­на стає не­без­пе­чною для ото­че­н­ня.

Ка­шель — це ви­бух по­ві­тря, під час яко­го во­но ру­ха­є­ться зі швид­кі­стю до 96 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну!

Не­без­пе­чні ба­кте­рії мо­жуть за­ра­зи­ти ін­ших лю­дей, оскіль­ки во­ни актив­ні про­тя­гом 45 хви­лин. То­му у при­мі­ще­н­ня, де пе­ре­бу­вав хво­рий, не слід за­хо­ди­ти при­найм­ні ще го­ди­ну. Крім то­го, ви­си­ха­ю­чи, ба­кте­рії ста­ють лег­ши­ми і мо­жуть пе­ре­мі­ща­ти­ся на 4 ме­три.

Як ти за­гар­то­ву­є­шся, щоб не хво­рі­ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.