Ман­дру­є­мо Ан­тар­кти­дою

Bibliotechka Koloska - - Мандрiвки Зернят -

Про­кла­ди на кон­тур­ній кар­ті мар­шрут Зер­ня­ток за та­ки­ми то­чка­ми: про­то­ка Дрей­ка – Ан­тар­кти­чний пів­острів – мис Сі­фре – стан­ція „Ака­де­мік Вер­над­ський” – мо­ре Бе­лінс­га­у­зе­на – мо­ре Амунд­се­на – мо­ре Рос­са – вул­кан Ере­бус – льо­до­вик Рос­са – ма­сив Він­сон – Пів­ден­ний по­люс – стан­ція „Во­сток” – по­люс не­д­ося­жно­сті – мо­ре Ко­смо­нав­тів. З’ясуй, чо­му в Ан­тар­кти­ді та Ав­стра­лії най­те­плі­ши­ми мі­ся­ця­ми є гру­день, сі­чень та лю­тий, а най­хо­ло­дні­ши­ми – чер­вень, ли­пень і сер­пень. Скіль­ки по­ляр­них екс­пе­ди­цій про­ве­ли укра­їн­ці на стан­ції „Ака­де­мік Вер­над­ський”? З’ясуй, чо­му Ан­тар­кти­ду на­зи­ва­ють пу­сте­лею, якщо на її те­ри­то­рії зо­се­ре­дже­ні най­біль­ші за­па­си прі­сної во­ди. Зна­йди на кар­ті Ан­тар­кти­ди два об’єкти, на­зва­ні на честь ака­де­мі­ка Вер­над­сько­го. Ко­му на­ле­жить Ан­тар­кти­да? Впі­знай тва­рин Ан­тар­кти­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.