Клуб трьох Зер­нят

Bibliotechka Koloska - - Вступ -

Жи­ли со­бі троє Зер­ня­ток з одно­го Ко­ло­ска. Зва­ли їх — Ро­зум­ник, Ла­пу­ня та Пу­стун­чик. Усі троє ма­ли рі­зну вда­чу, але мі­цно то­ва­ри­шу­ва­ли змал­ку. І з ни­ми тра­пля­ло­ся ба­га­то ці­ка­вих істо­рій…

Я – Пу­стун­чик. Всі ду­ма­ють, що я бе­шке­тую, а я до­слі­джую при­ро­ду ра­зом з мо­ї­ми дру­зя­ми – Ла­пу­нею та Ро­зум­ни­ком. Ми зер­ня­тка з одно­го Ко­ло­ска!

Я – Ро­зум­ник. Всі ка­жуть, що я ба­га­то знаю. Це то­му, що я чи­таю га­зе­ту для розумників та розумниць „КОЛОСОЧОК” та на­у­ко­во-по­пу­ляр­ний при­ро­дни­чий жур­нал „КОЛОСОК”.

Я – Ла­пу­ня. Ко­ли хло­пці спе­ре­ча­ю­ться, я на­ма­га­ю­ся їх при­ми­ри­ти, адже до­слі­дни­ки при­ро­ди по­вин­ні бу­ти роз­су­дли­ви­ми, спо­сте­ре­жли­ви­ми та на­по­ле­гли­ви­ми. Ми хо­че­мо вам роз­по­ві­сти про на­ші при­го­ди у Кра­ї­ні Здо­ров’я.

Грай з на­ми у „КОЛОСОК”! Між­на­ро­дний при­ро­дни­чий ін­те­р­актив­ний кон­курс „КОЛОСОК” – це при­ро­до­знав­ство для всіх. „КОЛОСОК-осін­ній” – для лю­би­те­лів фі­зи­ки, біо­ло­гії та хі­мії; „КОЛОСОКве­сня­ний” – для при­хиль­ни­ків гео­гра­фії, астро­но­мії та еко­ло­гії.

Умо­ви кон­кур­су та зав­да­н­ня для під­го­тов­ки до кон­кур­су ти зна­йдеш на на­шо­му сай­ті: www.kolosok.org.ua. Го­ту­ва­ти­ся до кон­кур­су ти мо­жеш в на­шій гру­пі: vk.com/kolosokGroup.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.