Зріст чем­піо­на

Bibliotechka Koloska - - Вступ -

— Яви­щий за те­бе! — ви­хва­ляв­ся Пу­стун­чик. Ро­зум­ник не обра­жав­ся. Він звик: так бу­ло що­ра­зу, ко­ли Зер­ня­тка ви­мі­рю­ва­ли свій зріст.

— Важ­ко ви­зна­чи­ти, — ска­за­ла Ла­пу­ня. — Ти зав­жди під­стри­бу­єш, ко­ли мі­ря­є­шся. Я не мо­жу ска­за­ти, хто ви­щий. Але ва­жи­те ви одна­ко­во.

— Це до­каз, що я ви­щий! — на­по­ля­гав Пу­стун­чик. — У Ро­зум­ни­ка мо­зок біль­ший, зна­чить, він по­ви­нен ва­жи­ти тро­хи біль­ше, як­би ми бу­ли одно­го зро­сту. Так? А я… — Вва­жа­єш, усі твої фан­та­зії ні­чо­го не ва­жать? — по­жар­ту­ва­ла Ла­пу­ня. — Ні. Фан­та­зії лі­та­ють, от­же – ду­же лег­кі! А ось я ви­ро­сту і ста­ну чем­піо­ном!

— Ро­сти, будь ла­ска, — зго­див­ся Ро­зум­ник. — Але хі­ба обов’яз­ко­во бу­ти най­ви­щим, щоб ста­ти чем­піо­ном? — А що, най­мен­шим? — пхи­кнув Пу­стун­чик. — Най­мен­шим ти бу­ти не змо­жеш. Як на свій вік, ти — Зер­ня­тко аб­со­лю­тно се­ре­дньо­го зро­сту. Є ба­га­то мен­ших за те­бе. Та я не про те. В яко­му спор­ті ти хо­чеш бу­ти чем­піо­ном?

— В усіх! Ро­зум­ник по­хи­тав го­ло­вою: — Не ви­йде. Для во­лей­бо­лу, ба­скет­бо­лу — зру­чно, якщо в те­бе ду­же ви­со­кий зріст. Але над­то ви­со­ких не бе­руть у гім­на­сти­ку та акро­ба­ти­ку — ви­со­ким важ­че вправ­ля­ти­ся зі сво­їм ті­лом, ніж ма­лень­ким. Ви­со­кий зріст за­ва­жає ро­би­ти ду­же скла­дні трю­ки.

— Справ­ді? — зди­ву­вав­ся Пу­стун­чик. — То­ді я бу­ду най­силь­ні­шим! Як слон!

— Най­силь­ні­ший у при­ро­ді не слон, а ма­лий му­ра­ха, — ска­зав Ро­зум­ник. — Му­ра­ха мо­же під­ня­ти ва­гу у п’ять ра­зів біль­шу, ніж ва­жить сам. Слон — силь­ний, але та­ко­го ре­кор­ду вста­но­ви­ти не мо­же.

— Пу­стун­чик мо­же стри­ба­ти кра­ще за всіх, — під­ка­за­ла Ла­пу­ня. — Він зав­жди стри­бає, де тре­ба й де не тре­ба! — Я мо­жу! Я бу­ду чем­піо­ном з усіх стриб­ків! — Спро­буй! — по­смі­хнув­ся Ро­зум­ник. — Ко­ли в те­бе ду­же дов­гі но­ги, то­бі зру­чно роз­га­ня­ти­ся та стри­ба­ти у дов­жи­ну. Але ті ж но­ги за­ва­жа­ють стри­ба­ти у ви­со­ту — ни­ми ти бу­деш зби­ва­ти план­ку. Щоб під­ні­ма­ти ве­ли­ку ва­гу, тре­ба ма­ти кре­ме­зну ста­ту­ру, а щоб швид­ше за всіх пла­ва­ти, нав­па­ки, тре­ба бу­ти ду­же струн­ким.

— Як скла­дно бу­ти чем­піо­ном, — за­ми­слив­ся Пу­стун­чик. — Тож, зріст та си­ла — не го­лов­не?

— Ні. Сам по­ду­май: щоб ста­ти чем­піо­ном у ша­хах або у стріль­бі в ціль, вза­га­лі не­ва­жли­во, яко­го ти зро­сту. А у пе­ре­го­нах на ко­нях що мен­ший вер­шник, то кра­ще — ко­не­ві лег­ше йо­го не­сти, тож він бі­жить швид­ше.

Але я впев­не­ний: ді­тям на­ба­га­то лег­ше вста­нов­лю­ва­ти рекорди, ніж до­ро­слим. Тож не гай­мо ча­су! Бо по­тім вже й не по­ду­жа­єш, якщо не тре­ну­вав­ся змал­ку. Ко­ли ро­стеш, то з ко­жним днем не ли­ше все біль­ший та силь­ні­ший, а й важ­чий. І все скла­дні­ше під­ні­ма­ти вла­сну ва­гу, на­при­клад — під­тя­гну­ти­ся. До­ро­слим це зро­би­ти без тре­ну­ва­н­ня ду­же скла­дно.

Всі ді­ти мо­жуть бу­ти чем­піо­на­ми! Го­лов­не ді­зна­ти­ся, що ти вмі­єш ро­би­ти кра­ще за всіх.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ

Уве­че­рі спро­буй зга­да­ти, що но­вень­ко­го ти до­від­ав­ся впро­довж дня.

Зна­йди пе­ре­кла­ди­ну і по­зма­гай­ся з дру­гом: хто дов­ше змо­же ви­сі­ти і утри­му­ва­ти свою ва­гу. Тре­нуй­ся що­дня, і ти бу­деш пе­ре­мож­цем!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.