Яка спра­ва ва­жли­ві­ша?

Bibliotechka Koloska - - Здорове Тіло -

Ко­ли Ро­зум­ник роз­по­від­ав, чим він за­йма­є­ться вве­че­рі пі­сля шко­ли та зран­ку пе­ред шко­лою, Пу­стун­чик ду­же ди­ву­вав­ся. — Ко­ли ти все всти­га­єш? У ме­не так не ви­хо­дить! — Бо я до­три­му­юсь ре­жи­му дня, — по­яснив Ро­зум­ник. — Спо­ча­тку я відпочиваю, а по­тім ро­блю рі­зні спра­ви. Я все про­ду­мую на­пе­ред, і знаю, що ро­би­ти за­раз, а що — по­тім.

— І я пі­сля шко­ли теж хо­чу від­по­чи­ти, але ме­не весь час відволікають якісь ва­жли­ві спра­ви, — поскаржився Пу­стун­чик. Хо­чу по­їсти — ме­не одра­зу звуть гу­ля­ти на­двір. Хо­чу ро­би­ти уро­ки, але по те­ле­ві­зо­ру са­ме в цей час по­ка­зу­ють ці­ка­ві муль­ти­ки.

Тіль­ки ду­маю взя­ти­ся за книж­ку та по­чи­та­ти – вже час ля­га­ти спа­ти. Хо­чу ляг­ти ра­ні­ше, але ти­ся­чі ва­жли­вих справ одра­зу не зро­биш. Хо­чу ра­ні­ше вста­ти — за­ва­жає со­лод­кий сон, не мо­жу від­кри­ти очі. А ін­ко­ли — ні­що не за­ва­жає. Си­джу або ле­жу со­бі, а в го­ло­ві на­че ву­лик із бджо­ла­ми гу­де: дум­ки спе­ре­ча­ю­ться, яка з них ва­жли­ві­ша. На­че в ме­ні си­дить одра­зу де­ся­ток, а мо­же й біль­ше Пу­стун­чи­ків. І ко­жен умов­ляє ро­би­ти щось своє. Один ка­же: тре­ба гу­ля­ти! Ін­ший: тре­ба чи­та­ти! Тре­тій — кра­ще по­спи! Че­твер­тий — за­те­ле­фо­нуй дру­зям! П’ятий хо­че ди­ви­ти­ся те­ле­ві­зор. Шо­стий вмов­ляє по­їсти. Сьо­мий на­га­дує про уро­ки… Спе­ре­ча­ю­ться, ма­ло не б’ються! А я не знаю, ко­го слу­ха­ти, тож ні­чо­го не ро­блю. На­че всі ма­ють ра­цію, го­во­рять та­ке, що ме­не ці­ка­вить, але як обра­ти? Стіль­ки ча­су ви­тра­чаю да­рем­но че­рез те, що я не знаю, ко­го слу­ха­ти. Що ме­ні ро­би­ти?

— А ти, — зі смі­хом ска­за­ла Ла­пу­ня, — зав­жди при­слу­хай­ся до ті­єї по­ра­ди у тво­їй го­ло­ві, яка зву­чить го­ло­сом Ро­зум­ни­ка. То­ді не бу­деш мар­но га­я­ти час та не на­ко­їш дур­ниць!

— Це до­бра порада, спро­бую! — зра­дів Пу­стун­чик.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ

По­про­си ба­тьків до­по­мог­ти то­бі пра­виль­но ор­га­ні­зу­ва­ти свій день. До­три­муй­ся ре­жи­му дня. Це – запорука тво­го здо­ров’я, фі­зи­чно­го роз­ви­тку, пра­це­зда­тно­сті і успі­шно­сті в шко­лі. Щоб бу­ти здо­ро­вим: За­ймай­ся по­силь­ною фі­зи­чною пра­цею і спор­том. Що­дня гу­ляй на сві­жо­му по­ві­трі. Хар­чуй­ся 4-5 ра­зів на день. Спи не мен­ше 10 го­дин на до­бу. У ро­бо­чі дні вча­сно вста­вай, ля­гай спа­ти і ви­ко­нуй до­ма­шні зав­да­н­ня.

Чи­та­н­ня – ду­же ва­жли­ва і ко­ри­сна спра­ва. Про­чи­тай га­зе­ту „КОЛОСОЧОК” №31/2013 „ДЕ СХО­ВАВ­СЯ АПЕ­ТИТ?” www.kolosok.org.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.