Гра в чо­ти­ри ру­ки

Bibliotechka Koloska - - Здорове Тіло -

Пу­стун­чик вчив­ся хо­ди­ти на ру­ках. Ви­хо­ди­ло не ду­же до­бре. Вста­ти на ру­ки він міг, але одра­зу па­дав. Утри­му­ва­ти рів­но­ва­гу, ро­би­ти крок за кро­ком на ру­ках по­ки не вда­ва­ло­ся.

Пу­стун­чик по­хню­пле­но си­дів на ки­лим­ку для гім­на­сти­ки, ко­ли до ньо­го за­ві­тав Ро­зум­ник. — Чо­го ти не­ве­се­лий, дру­же? — Не ро­зу­мію, чо­му сто­пи хо­дять так лег­ко, а до­ло­ні ме­не не три­ма­ють? Адже ру­ка­ми зру­чні­ше три­ма­ти­ся за щось, ніж но­га­ми!

— Не­лег­ко ро­би­ти щось, до чо­го не звик, — по­яснив Ро­зум­ник. — Хо­ди­ти но­га­ми ти тре­ну­вав­ся май­же від на­ро­дже­н­ня, а на ру­ках щой­но спро­бу­вав. Не мо­гло ж ви­йти одра­зу! На­вчи­шся! А ти впра­ви для ніг ро­биш? — Які? — Щоб но­ги пра­цю­ва­ли, на­че ру­ки. На но­гах теж де­сять паль­ців, але ми ни­ми май­же ні­чо­го не ро­би­мо! Мо­жеш взя­ти щось бо­сою но­гою? Пі­дні­ми своє взу­т­тя! Пу­стун­чик спро­бу­вав і ви­йшло! — А мо­жеш взя­ти олі­вець паль­ця­ми ніг та щось на­ма­лю­ва­ти? — Е, ні, це ду­же важ­ко... паль­ці не слу­ха­ю­ться! А на­ві­що тре­ну­ва­ти паль­ці ніг, якщо є ру­ки?

— Бо це корисно для здо­ров’я стоп. А ще ці­ка­во, чо­го б ми мо­гли на­вчи­ти­ся, але ні­ко­ли не про­бу­є­мо це ро­би­ти. Зна­єш, є лю­ди, у яких не пра­цю-

ють ру­ки або рук не­має. Во­ни на­вча­ю­ться пи­са­ти, ма­лю­ва­ти, за­сті­ба­ти ґу­дзи­ки та на­віть ши­ти но­га­ми! Все-все мо­жуть ро­би­ти, так са­мо як ру­ка­ми. — Хі­ба та­ке мо­жли­во? — Пу­стун­чик ста­ран­но во­ру­шив паль­ця­ми ніг. — Якщо на­по­ле­гли­во пра­цю­ва­ти, мо­жна ба­га­то до­сяг­ти! — А тва­ри­нам лег­ше на­вчи­ти­ся хо­ди­ти на двох ла­пах, ніж лю­дям на ру­ках?

— Не всім. У сло­нів, со­бак, ко­ней пе­ре­дні та за­дні ла­пи ду­же схо­жі на но­ги – їм, ма­буть, лег­ко. А в бі­ло­чки чи кен­гу­ру пе­ре­дні ла­пки ко­ро­тші та слаб­ші, як і ру­ки у лю­ди­ни.

— А в мав­пи — чо­ти­ри ру­ки! Ще й хвіст, який теж пра­вить за ру­ку. А у сло­на – ще хо­бот! Я бу­ду гра­ти­ся в мав­по­чку! — Пу­стун­чик сів, схо­пив дво­ма но­га­ми ка­пці та спро­бу­вав під­ки­да­ти й ло­ви­ти їх. — Я теж так мо­жу! — не від­ста­вав Ро­зум­ник. В цей час при­йшла Ла­пу­ня і ду­же зди­ву­ва­ла­ся, по­ба­чив­ши гім­на­сти­ку для ніг.

Пу­стун­чик по­яснив, що це гра в мав­по­чок, ду­же ко­ри­сна про­ти пло­ско­сто­по­сті.

— Ой, хло­пці, це не про вас при­слів’я: одна го­ло­ва до­бре, а дві — кра­ще! Ви удвох та­ко­го на­ви­га­ду­є­те!.. — ска­за­ла Ла­пу­ня.

— Не знаю, як дві го­ло­ви, а чо­ти­ри ру­ки кра­ще, ніж дві! — впев­не­но від­по­вів Пу­стун­чик. — Мо­жна гра­ти на пі­а­ні­но в чо­ти­ри ру­ки… Ой, а якщо спро­бу­ва­ти? Справ­ді мо­жна гра­ти і ру­ка­ми і но­га­ми? — То­бі — аби ба­ви­ти­ся! — Не сва­ри йо­го, Ла­пу­ню! — всту­пив­ся Ро­зум­ник. — Хто­зна, мо­же Пу­стун­чик вста­но­вить но­вий сві­то­вий ре­корд гри на пі­а­ні­но. А то­бі теж вар­то тре­ну­ва­ти свої ніжки. Ось ти мо­жеш під­ня­ти з під­ло­ги олі­вець паль­ця­ми ніг? — Зві­сно, мо­жу! — До­ве­ди!.. Зер­ня­та смі­я­ли­ся та зма­га­ли­ся, в ко­го сто­пи вправ­ні­ші. Схо­жи­ми на мав­по­чок во­ни не ста­ли, але на­вчи­ли­ся ро­би­ти ба­га­то но­вих та ко­ри­сних вправ.

Нав­чись ви­ко­ну­ва­ти впра­ви паль­ця­ми ніг. Це ве­се­ло і корисно для про­фі­ла­кти­ки пло­ско­сто­по­сті.

Обо­ма сто­па­ми за­хо­пи і при пі­дні­ми м’яч (во­лей­боль­ний або на­бив­ний). Паль­ця­ми ніг за­хо­пи і пі­дні­ми олі­вець. Паль­ця­ми ніг за­хо­пи і при пі­дні­ми губ­ку. . Паль­ця­ми ніг під­тя­гуй тон­кий ки­ли­мок.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.