Рух — запорука здо­ров’я

Bibliotechka Koloska - - Здорове Тіло -

Якось Зер­ня­тка ди­ви­ли­ся ду­же ці­ка­вий фільм. Та­кий ці­ка­вий, що на­віть Пу­стун­чик си­дів ти­хо-ти­хо. Кі­но скін­чи­ло­ся, Пу­стун­чик схо­пив­ся з мі­сця, хо­тів від­ра­зу по­біг­ти, але... — Що з мо­єю но­гою?! Я не від­чу­ваю но­гу! — стри­во­же­но скри­кнув він. — Не хви­люй­ся, — за­спо­ко­їв Ро­зум­ник. — Ти над­то дов­го си­дів на мі­сці, но­га за­ні­мі­ла. Ро­зі­три її, все швид­ко ми­не­ться. Че­рез кіль­ка хви­лин Пу­стун­чик вже стри­бав, як зав­жди. — Але що то бу­ло? — до­пи­ту­вав­ся він у дру­зів. — Це хво­ро­ба? Це не­без­пе­чно?

— Не бій­ся, — ска­за­ла Ла­пу­ня. — Твоя но­га на­че за­сну­ла. За­ні­мі­н­ня бу­ває, ко­ли дов­го не ру­ха­є­шся.

— Ті­ло без ру­ху слаб­шає, без ру­ху мо­жна за­не­ду­жа­ти, — до­дав Ро­зум­ник. — Тре­ба що­дня зран­ку ро­би­ти за­ряд­ку і спе­ці­аль­ні ру­хан­ки на ко­жно­му уро­ці.

— Ми ж і так ру­ха­є­мо­ся весь час, ко­ли не спи­мо, — зди­ву­вав­ся Пу­стун­чик. — Ти мо­жеш зро­би­ти де­сять віджи­мань? — спи­тав Ро­зум­ник. — Лег­ко! — А двад­цять? — Ну, мо­жу. — А трид­цять? — Ма­буть… — Без тре­ну­вань ти ро­биш ли­ше те, що не по­тре­бує зна­чних зу­силь. Але якщо що­дня бу­деш ро­би­ти двад­цять віджи­мань, че­рез ти­ждень для те­бе це ста­не так са­мо лег­ко, як за­раз — де­сять. Ти бу­деш силь­ні­шим.

— А я тре­ную гну­чкість, — ска­за­ла Ла­пу­ня. — За­раз я мо­жу сі­сти на шпа­гат, а от ра­ні­ше не мо­гла. Ме­ні до­по­мо­гло тре­ну­ва­н­ня і роз­тя­гу­ва­н­ня м’язів.

— Ви­хо­дить, якщо тре­ну­ва­ти­ся, то мо­жна ста­ти силь­ні­шим, пруд­кі­шим, гну­чкі­шим та вправ­ні­шим? — здо­га­дав­ся Пу­стун­чик.

— Так! То­му спортс­ме­ни по­стій­но тре­ну­ю­ться. Без тре­ну­ва­н­ня не бу­де ре­кор­дів. Те, що сьо­го­дні не­д­ося­жний ре­корд, пі­сля на­по­ле­гли­вих тре­ну­вань ти зро­биш лег­ко, як ціл­ком зви­чай­ну річ. Це на­че схо­дин­ки на дра­би­ні: під­ні­ма­є­шся на одну, ще на одну, а по­тім ще на одну…

— ...і опи­ня­є­шся ви­ще са­мо­го се­бе! — за­смі­яв­ся Пу­стун­чик. — Це до­бре! Тре­ба спро­бу­ва­ти. Ці­ка­во, я змо­жу за­ки­ну­ти но­гу за го­ло­ву, якщо тро­хи по­тре­ну­ю­ся?

— Ти на­пев­не змо­жеш! — по­смі­хну­ла­ся Ла­пу­ня. — Тіль­ки обе­ре­жно. У впра­вах, як у всьо­му ін­шо­му, теж тре­ба зна­ти мі­ру і ру­ха­ти­ся схо­дин­ка­ми ре­кор­дів по­сту­по­во!

— Та знаю, знаю! Але до­слі­джу­ва­ти свої мо­жли­во­сті так ці­ка­во. Мо­жна що­дня вста­нов­лю­ва­ти но­ві вла­сні рекорди! І ру­ха­ти­ся! — Рух — запорука здо­ров’я! — по­ва­жно ска­зав Ро­зум­ник. — Ми дов­го си­ді­ли, час ру­ха­ти­ся, хло­пці! — Ла­пу­ня під­ско­чи­ла до ньо­го та пле­сну­ла по плечу: — На­здо­же­ни ме­не!

Пу­стун­чик одра­зу зі­рвав­ся з мі­сця та по­біг за по­друж­кою. Ро­зум­ник по­спі­шив за ни­ми, але за­хе­кав­ся та тро­хи від­став. Зу­пи­нив­ся, щоб пе­ре­ве­сти ди­ха­н­ня та зро­бив ви­гляд, що про­ти­рає оку­ля­ри.

— Тре­ба, тре­ба біль­ше тре­ну­ва­ти­ся, — по­вто­рю­вав Ро­зум­ник сам со­бі. — Рух та тре­ну­ва­н­ня — осно­ва здо­ров’я! Я за­раз...! По­че­кай­те!.. Я бі­жу!..

ЗАВ­ДА­Н­НЯ.

Що­дня ви­ко­нуй ран­ко­ву гім­на­сти­ку (ди­вись ма­люн­ки на фор­за­ці).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.