Дра­бин­ка-не­ви­дим­ка

Bibliotechka Koloska - - Здорове Тіло -

Пу­стун­чи­ку, ти си­диш на про­тя­зі, за­хво­рі­єш! — ска­за­ла Ла­пу­ня. — Я за­гар­то­ву­ю­ся! — від­по­вів Пу­стун­чик. Не­що­дав­ню Зер­ня­тка ди­ви­ся пе­ре­да­чу про лю­дей-мор­жів, і Пу­стун­чик мрі­яв змі­цни­ти свою ви­три­ва­лість до хо­ло­ду.

Ось і за­раз, Зер­ня­тка щой­но гра­ли­ся на­дво­рі, бі­га­ли, роз­па­ші­ли­ся, а вдо­ма Пу­стун­чик сів пе­ред про­чи­не­ним ві­кном і не слу­хав за­сте­ре­жень Ла­пу­ні. — Ти за­сту­ди­шся! Ро­зум­ни­ку, ска­жи йо­му! — Ла­пу­ня має ра­цію. Хо­ло­дне по­ві­тря дме то­бі пря­мі­сінь­ко у ву­хо. Мо­же й не весь за­сту­ди­шся, але ву­хо бо­лі­ти­ме! Кра­ще від­крий ві­кно пов­ні­стю, та пе­ре­сядь у ін­ший ку­ток. Те­пер кім­на­ту на­пов­нить прохо­ло­да та сві­же по­ві­тря, а твоє здо­ров’я бу­де у без­пе­ці.

— Не ро­зу­мію, — Пу­стун­чик зро­бив, як по­ра­див друг, але не при­пи­нив бур­ко­ті­ти: — То за­чи­ни ві­кно, то від­чи­ни! Те­пер хо­ло­ду ста­ло вде­ся­те­ро біль­ше, чо­му ж ми в без­пе­ці?

— Щоб за­гар­ту­ва­ти­ся, а не за­сту­ди­ти­ся, тре­ба до­бре зна­ти, як пра­цює наш ор­га­нізм, — по­яснив Ро­зум­ник. — Са­ме слово „за­сту­да” вка­зує на хо­лод. Щоб ви­пад­ко­ве пе­ре­охо­ло­дже­н­ня не при­зво­ди­ло до хво­ро­би, ми ро­би­мо „ще­пле­н­ня хо­ло­дом” —за­гар­то­ву­є­мо­ся. На­при­клад, ко­ли ми­є­шся те­плою во­дою, на­при­кін­ці до­бре на кіль­ка се­кунд уві­мкну­ти ду­же хо­ло­дну во­ду та обли­ти­ся нею. Влі­тку мо­жна вми­ва­ти­ся ли­ше хо­ло­дною

во­дою. І еко­но­мія, і за­гар­то­ву­ва­н­ня! З ко­жним днем не­по­мі­тно для се­бе ти бу­деш ви­три­ва­лі­шим. На­че під­ні­ма­є­шся не­ви­ди­мою дра­би­ною. І ли­ше зго­дом по­мі­тиш, як ви­со­ко вже ді­став­ся.

— А мор­жам та бі­лим ве­дме­дям не тре­ба зви­ка­ти до хо­ло­ду! — ска­зав Пу­стун­чик.

— Так, в них від при­ро­ди ду­же те­пла шу­ба і під­шкір­ний жир. Але во­ни ду­же важ­ко пе­ре­но­сять спе­ку. То­му у зоо­пар­ку для мор­жів, пін­гві­нів та ве­дме­дів зав­жди є ба­сейн з хо­ло­дною во­дою.

Ор­га­нізм не лю­бить різ­ких змін тем­пе­ра­ту­ри. Якщо ти ду­же змерз або змок під до­щем, обов’яз­ко­во по­тім до­бре зі­грій­ся, пе­ре­одя­гни­ся у су­хе, ви­пий га­ря­чо­го чаю з ме­дом. Хо­ди­ти без кур­тки та без ша­пки, ко­ли на­дво­рі хо­ло­дно — це не за­гар­ту­ва­н­ня, а ду­рість! Вдя­га­ти­ся тре­ба від­по­від­но до по­го­ди. Якщо за­мер­знув — мо­жна зі­грі­ти­ся актив­ни­ми ру­ха­ми, а ось у спе­ку охо­ло­ну­ти скла­дні­ше. Влі­тку від ра­пто­во­го на­віть не­зна­чно­го хо­ло­ду мо­жна лег­ко під­хо­пи­ти за­сту­ду. Спортс­ме­ни пі­сля тре­ну­вань обов’яз­ко­во те­пло вдя­га­ю­ться і уни­ка­ють про­тя­гів, до­ки не охо­ло­нуть. А спів­а­ки ду­же обе­ре­жно п’ють та їдять хо­ло­дне, щоб не за­сту­ди­ти гор­ло.

Що не по­мі­тні­ша дія хо­ло­ду, то під­сту­пні­ша! За­сту­да по­стій­но ча­тує на нас, хо­че упі­йма­ти. Го­лов­ні во­ро­ги на­шо­го здо­ров’я — не­ста­ча сві­жо­го по­ві­тря, брак ру­ху та різ­кі пе­ре­па­ди тем­пе­ра­тур. Ко­ли мор­жі стри­ба­ють у кри­жа­ну опо­лон­ку, ор­га­нізм охо­ло­джу­є­ться не­на­дов­го та весь одра­зу. По­тім во­ни від­чу­ва­ють жар зсе­ре­ди­ни, і якщо вча­сно зі­грі­ти­ся, за­сту­да не стра­шна.

А ось ко­ли ли­ше твої но­ги або го­ло­ва за­мер­знуть — це по­га­но. Або ко­ли ти весь ро­зі­грів­ся, а на якусь ча­сти­ну тво­го ор­га­ні­зму — на гор­ло, чи ву­хо діє слаб­кий, зда­ло­ся б, на­віть при­єм­ний хо­ло­док, це — най­не­без­пе­чні­ше! Ма­лень­кий ков­то­чок хо­ло­дної во­ди у спе­ку мо­же при­зве­сти до сер­йо­зної ан­гі­ни. За­сту­да скрізь шу­кає най­мен­шу шпа­рин­ку, на­ма­га­є­ться обду­ри­ти та про­ско­чи­ти до нас не­ви­дим­кою. Бо­роть­ба з нею — ро­зум­не по­сту­по­ве за­гар­то­ву­ва­н­ня. Тре­ну­ва­н­ня ор­га­ні­зму хо­ло­дом не мо­же бу­ти швид­ким та ра­пто­вим, як і будь-яке тре­ну­ва­н­ня. Крок за кро­ком, схо­дин­ка за схо­дин­кою…

— Як це скла­дно! — зі­тхнув Пу­стун­чик. — А ко­ли я вже за­гар­ту­ю­ся, то змо­жу їсти мо­ро­зи­ва скіль­ки схо­чу — влі­тку, взим­ку і не хво­рі­ти?

— Змо­жеш, змо­жеш, — за­смі­я­ла­ся Ла­пу­ня. — А по­ки не за­гар­ту­вав­ся – пий га­ря­чий чай з ли­мо­ном!

ЗАВ­ДА­Н­НЯ.

Про­чи­тай ПО­РА­ДИ ВІД РО­ЗУМ­НИ­КА ст. 62.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.