Ві­чний дви­гун

Bibliotechka Koloska - - Здорове Тіло -

Пу­стун­чи­ку зав­жди важ­ко бу­ло си­ді­ти на мі­сці. Він лю­бив змі­ни. Весь час гра­ти в одну, на­віть най­улю­бле­ні­шу гру, йо­му теж на­бри­да­ло. Пу­стун­чик що­ра­зу ви­га­ду­вав со­бі но­ві за­ня­т­тя і за­хо­плю­вав­ся но­ви­ми спра­ва­ми. Зда­ва­ло­ся, він ні­ко­ли не втом­лю­є­ться. Дру­зі на­зи­ва­ли йо­го „ві­чний дви­гун” і жар­ту­ва­ли, що, ма­буть, ко­ли Пу­стун­чик був ду­же ма­лий, він про­ков­тнув над­по­ту­жні ба­та­рей­ки.

Пу­стун­чи­ку бу­ло при­єм­но це чу­ти, але на­справ­ді він міг ін­ко­ли дов­го бай­ди­ку­ва­ти і ні­чо­го не ро­би­ти. Це був час, ко­ли за­ряд „ба­та­ре­йок” тим­ча­со­во слаб­шав, і Пу­стун­чик ну­див­ся, не зна­ю­чи, чим се­бе зайня­ти.

Не­по­си­дю­чий Пу­стун­чик зов­сім не ро­зу­мів за­до­во­ле­н­ня від ти­хо­го від­по­чин­ку. Як мо­жна го­ди­на­ми си­ді­ти та ди­ви­ти­ся на рі­чку, ма­лю­ва­ти або чи­та­ти книж­ку? Як це — не бі­га­ти, не стри­ба­ти, не шу­ка­ти при­год, якщо ви­да­ла­ся віль­на хви­ли­на? Якщо хтось си­дить або ле­жить та ні­чо­го не ро­бить, ма­буть, йо­му не­до­бре, він за­хво­рів!

Але Пу­стун­чик ба­чив на вла­сні очі, що Ро­зум­ник лю­бить відпочивати спо­кій­но. Йо­му не ну­дно ли­ша­ти­ся на са­мо­ті, Ро­зум­ник зав­жди зна­йде со­бі якесь ти­хе за­ня­т­тя і на­віть всти­гає ро­би­ти біль­ше всі­ля­ких справ, ніж Пу­стун­чик та Ла­пу­ня ра­зом узя­ті.

Пу­стун­чик ду­же ди­ву­вав­ся, як так ви­хо­дить? Хто ж з них від­по­чи­ває кра­ще? В ко­го „ба­та­рей­кі” по­ту­жні­ші?

— Кра­щий від­по­чи­нок в то­го, — ска­зав Ро­зум­ник, — хто всти­гає і по­си­ді­ти, і по­бі­га­ти, і по­стри­ба­ти, і по­чи­та­ти, і до­бре спить пі­сля актив­но­го дня. Здо­ро­вий сон – ду­же корисний для від­нов­ле­н­ня сил!

— А я не лю­блю спа­ти, — зі­тхнув Пу­стун­чик. — Ко­ли день ці­ка­вий, ба­га­то справ, спа­ти зов­сім не хо­че­ться. Ля­га­ти спа­ти — тіль­ки мар­ну­ва­ти час! І, нав­па­ки, якщо дов­го спиш, то вже й вста­ва­ти не хо­че­ться: ле­жиш, ні­чо­го не ро­биш, мар­ну­єш час. За­мість сну мо­жна всти­гну­ти зро­би­ти стіль­ки ці­ка­во­го!

Ві­чний дви­гун! — по­смі­хну­ла­ся Ла­пу­ня. — А ко­ли ж „пе­ре­за­ря­джа­ти­ся”, якщо зов­сім не спа­ти? — А що – уві сні? — Зві­сно, уві сні! Ко­ли спиш, си­ли від­нов­лю­ю­ться. — Справ­ді так, — до­дав Ро­зум­ник. — Але Пу­стун­чик до­бре по­мі­тив зви­чку лю­ди­ни до одно­го ста­ну. Ко­ли над­то дов­го си­диш або ле­жиш, то вже й вста­ва­ти не хо­че­ться, ті­ло зви­кає до спо­кою та стає слаб­шим. А ко­ли над­то дов­го бі­га­ти, вже й за­спо­ко­ї­ти­ся важ­ко. Зви­чка — ве­ли­ка си­ла. Якщо хо­чеш, щоб твій ор­га­нізм пра­цю­вав до­ско­на­ло та сил ви­ста­ча­ло на всі спра­ви, тре­ба час від ча­су змі­ню­ва­ти за­ня­т­тя. Най­ко­ри­сні­ший від­по­чи­нок пі­сля дов­го­го си­ді­н­ня за пар­тою — актив­ний рух, спорт, ігри. А ко­ли на­бі­гав­ся, кра­ще зна­йти якусь спо­кій­ні­шу спра­ву. Я лю­блю про­си­ді­ти за книж­ка­ми, по­чи­та­ти наш жур­нал “КОЛОСОК” кіль­ка днів по­спіль, ме­ні з ним ні­ко­ли не ну­дно. Я на­віть за­бу­ваю, що тре­ба ви­хо­ди­ти на ву­ли­цю, ди­ха­ти сві­жим по­ві­трям, тре­ну­ва­ти не ли­ше мо­зок, а й усе ті­ло! А це – по­га­но…

— А Пу­стун­чик мо­же ти­ждень по­спіль бі­га­ти та стри­ба­ти, без сну та без від­по­чин­ку, аби йо­му тіль­ки їжу при­но­си­ли! — під­хо­пи­ла Ла­пу­ня. — Він вста­но­вив би ре­корд „ві­чно­го двигуна”! А по­тім ти­ждень ле­жав до­го­ри пу­зом, від­по­чи­вав, ні­чо­го не ро­бив і вста­но­вив ін­ший, най­лі­ни­ві­ший ре­корд у сві­ті!

— Так, я міг би, — скром­но за­пев­нив Пу­стун­чик. — Але це не корисний ре­корд. Кра­ще я спо­ча­тку по­стри­баю, по­тім тро­хи по­ле­жу, а по­тім ще тро­хи... по­гу­ляю або по­чи­таю… Я те­пер при­ду­маю, що ро­би­ти! Гай­да за­раз на ву­ли­цю! На по­шу­ки ко­ри­сно­го від­по­чин­ку! Впе­ред!!..

ЗАВ­ДА­Н­НЯ.

Про­чи­тай ПО­РА­ДИ ВІД ПУ­СТУН­ЧИ­КА та ви­ко­най ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВІД ЛА­ПУ­НІ на ст. 62.

Ви­ко­най ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВІД РО­ЗУМ­НИ­КА на ст. 63.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.