Ли­ца­рі та пре­кра­сні да­ми

Bibliotechka Koloska - - Серед Людей -

Ро­зум­ни­ку най­кра­ще ду­ма­ло­ся під час не­ква­пли­вої про­гу­лян­ки, тож він гу­ляв сам, а Ла­пу­ня та Пу­стун­чик гра­ли­ся на по­двір’ї. Про­вер­та­ю­чись, Ро­зум­ник зда­ле­ку по­чув го­ло­сну су­пе­ре­чку. Дру­зі сва­ри­ли­ся не на жарт.

— Хваль­ко! Хваль­ко! — кри­ча­ла Ла­пу­ня. — Зав­жди обі­ця­єш, а ні­ко­ли не ро­биш! Хло­пча­ки — всі хваль­ки!

— Всі дів­ча­та — ка­при­зу­лі! — не за­ли­шив­ся у бор­гу Пу­стун­чик. Він крив­ляв­ся, по­ка­зу­ю­чи, як Ла­пу­ня за­плі­тає ко­си пе­ред дзер­каль­цем.

Ла­пу­ня обра­зи­ла­ся і обзи­ва­ла крив­дни­ка, щоб пом­сти­ти­ся. За­зви­чай чем­на дів­чин­ка по­ка­зу­ва­ла Пу­стун­чи­ку язи­ка, стри­ба­ла на одній ніж­ці та зви­ну­ва­чу­ва­ла хло­пців в усьо­му, що спа­да­ло їй на дум­ку: не­слу­хи, ху­лі­га­ни, дві­є­чни­ки, не до­три­му­ють сло­ва, не вмі­ють по­во­ди­ти­ся на лю­дях, бру­дну­лі...

Пу­стун­чик зі швид­кі­стю ку­ле­ме­та від­би­вав дра­жнил­ки в її бік: всі дів­ча­та пла­кси, мо­дни­ці, сла­ба­чки, бо­я­гуз­ки, пле­ска­ють язи­ка­ми, не три­ма­ють та­єм­ни­ці...

— Що тут ко­ї­ться? — зди­ву­вав­ся Ро­зум­ник. — Не­гай­но при­пи­ніть обзи­ва­ти­ся! — А чо­го він..? Всі хло­пчи­ська — дур­ні не­ви­хо­ва­ні гру­бі­я­ни!.. — А чо­го во­на...? Ра­но чи пі­зно всі дів­чи­ська по­ка­зу­ють свій ка­по­сний ха­ра­ктер!

— Пу­стун­чи­ку, ви­ба­чся! — су­во­ро ве­лів Ро­зум­ник.

— Чо­го це я бу­ду? Ти ж не зна­єш, во­на пер­ша по­ча­ла і теж обзи­ва­ла­ся! — Я йо­го не про­ба­чу! — від­вер­ну­ла­ся Ла­пу­ня. — Він ме­не не по­ва­жає! — Отож, — зі­тхнув Ро­зум­ник. — Хі­ба так мо­жна? Не­хай Ла­пу­ня ска­за­ла чи зро­би­ла щось не­ро­зум­не, а Пу­стун­чик по­вів­ся не­гі­дно, та ні­ко­ли не ка­жіть, ні­би всі дів­ча­та та хло­пці — одна­ко­ві! Ду­ма­ти так — справ­жня ду­рість! Бо, по-пер­ше, всі лю­ди рі­зні. А по-дру­ге, в ко­жно­го є свої не­до­лі­ки та пе­ре­ва­ги. Не­гар­но хи­зу­ва­ти­ся че­сно­та­ми, але й ду­же по­га­но під­кре­слю­ва­ти чу­жі ва­ди! На Ро­зум­ни­ка на­йшло на­тхне­н­ня, він про­чи­тав на­су­пле­ним дру­зям справ­жню ле­кцію.

Дів­ча­та та хло­пці мо­жуть одна­ко­во вдяг­ти­ся, ма­ти по­ді­бні за­чі­ски та гра­ти в одну гру, але все одно до­бре ви­дно хто є хто за рі­зни­ми ма­не­ра­ми, по­ве­дін­кою, го­ло­сом. У вас є ба­га­то спіль­них ін­те­ре­сів та справ. На уро­ках пра­ці ми вчи­мо­ся на­рі­зно, але не­має ні­чо­го та­ко­го, чо­го б хло­пчик чи дів­чин­ка не змо­гли б на­вчи­ти­ся, якщо ду­же за­хо­чуть. Тож ні­хто не кра­щій і не гір­ший за ін­ших ли­ше то­му, що це дів­чин­ка або хло­пець!

Се­ред хло­пців бу­ва­ють пла­ксії та мо­дни­ки, а се­ред дів­чат — справ­жні силь­ні ге­рої. Але за­зви­чай дів­ча­там ли­чить роль пре­кра­сної да­ми — ла­гі­дної, тен­ді­тної, роз­ва­жли­вої у вчин­ках. Біль­шо­сті хло­пців ду­же до ли­ця бу­ти ли­ца­ря­ми — за­хи­сни­ка­ми слаб­ших, хо­ро­бри­ми, рі­шу­чи­ми, але чем­ни­ми та ша­но­бли­ви­ми з да­ма­ми. Тож, Пу­стун­чи­ку, то­бі ви­ба­ча­ти­ся пер­шо­му!

— Ну до­бре вже, — Пу­стун­чик зир­кнув з-під ло­ба на обох дру­зів і звер­нув­ся до Ла­пу­ні: — Я по­га­ря­чку­вав, біль­ше не бу­ду. Дів­ча­та не та­кі вже й по­га­ні, ко­ли не ве­ре­ду­ють. Ла­пу­ня ви­тер­ла сльо­зи та по­да­ла Пу­стун­чи­ку ру­ку на знак при­ми­ре­н­ня: — Я біль­ше не сер­джу­ся. Хло­пці іно­ді бу­ва­ють ду­же різ­ки­ми, але теж не зав­жди по­га­ні. Ви­бач, я по­га­ря­чку­ва­ла.

— Ми­рі­ться, ми­рі­ться, та біль­ше не сва­рі­ться! — ска­зав дру­зям Ро­зум­ник. — А те­пер ко­жен зга­дай­те де­сять яко­стей, які у вас спіль­ні. — Ми обоє лю­би­мо мо­ро­зи­во, — по­ча­ла Ла­пу­ня. — Ми одна­ко­во вмі­є­мо пла­ва­ти, — до­дав Пу­стун­чик. Зер­ня­тка ще дов­го обго­во­рю­ва­ли, що у них спіль­но­го, а що від­мін­но­го. Але дру­жба у них бу­ла спіль­на — одна на всіх.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ.

Для хло­пчи­ків:

Ти – справ­жній ли­цар! Будь вві­чли­вий і при­ві­тний з дів­ча­та­ми. До­по­ма­гай їм ви­ко­ну­ва­ти фі­зи­чну ро­бо­ту. По­да­руй ма­мі кві­ти.

Ти – ма­лень­ка па­ні! Будь аку­ра­тною, роз­мов­ляй пра­виль­но і не го­ло­сно, не ка­при­зуй.

Для дів­чин­ки:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.