ПО­РА­ДИ ВІД ЛА­ПУ­НІ

Bibliotechka Koloska - - Поради І Завдання -

• Ро­з­глянь про­ду­кти, зо­бра­же­ні на та­ріл­ці здо­ров’я на фор­за­ці книж­ки. Звер­ни ува­гу, що мо­ло­чне зі­бра­не на окре­мій та­рі­ло­чці. Це то­му, що мо­ло­чні стра­ви то­бі тре­ба вживати що­дня.

• Вран­ці пе­ред за­ня­т­тя­ми у шко­лі вар­то з’їсти на сні­да­нок пор­цію ко­ри­сних ву­гле­во­дів, щоб отри­ма­ти за­ряд енер­гії на­дов­го.

Ко­ри­сні ву­гле­во­ди від­да­ють енер­гію ор­га­ні­зму по­сту­по­во, то­му на­дов­го вта­мо­ву­ють голод. Се­ред них ово­чі, фру­кти, го­рох, вів­сян­ка, гре­чка, жи­тній хліб, чер­во­на ква­со­ля, мо­ло­чні про­ду­кти, чор­ний шо­ко­лад, сві­жий сік, бо­бо­ві, ма­ка­рон­ні ви­ро­би, всі го­рі­хи, зер­но­ві, бо­бо­ві та на­сі­н­ня. Під­кре­сли у цьо­му пе­ре­лі­ку твої улю­бле­ні про­ду­кти, що мі­стять ко­ри­сні ву­гле­во­ди.

• Шма­то­чок чор­но­го шо­ко­ла­ду мит­тє­во про­бу­дить мо­зок, під­ви­щить зда­тність до за­пам’ято­ву­ва­н­ня, по­кра­щить кон­цен­тра­цію ува­ги. Отож на­пе­ре­до­дні кон­троль­ної ро­бо­ти вар­то з’їсти та­ку „та­бле­тку для ро­зу­му”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.