Каз­ко­ві ство­рі­н­ня з Чар­ліс­ся........................................

Bibliotechka Koloska - - Зміст -

Пе­ре­лік казкових ство­рінь які жи­вуть у Чар­ліс­сі, але ти­по­ві для мі­фо­ло­гії рі­зних на­ро­дів. Мо­же, ко­гось з них ви вже зна­ли, ко­гось зу­стрі­ли впер­ше.

Пе­ре­вер­тень – Лю­ди­на, яка обер­та­є­ться на тва­ри­ну. Зде­біль­шо­го ли­хе ство­рі­н­ня. Ін­ші на­зви: вов­ку­ла­ка, вер­вольф, лю­ди­на-вовк. Пе­ре­тво­ре­н­ня лю­ди­ни на вов­ка у пев­ну фа­зу мі­ся­ця ти­по­ве для ка­зок та ле­генд ба­га­тьох на­ро­дів Єв­ро­пи.

Во­дя­ни­ки – зде­біль­шо­го під­сту­пні ство­рі­н­ня, які жи­вуть у рі­чках, озе­рах та бо­ло­тах. Мо­жуть за­тяг­ти лю­ди­ну під во­ду, оскіль­ки ма­ють вла­ду над тря­со­ви­на­ми та ко­ло­во­ро­та­ми. Жи­те­лі во­ди, які не лю­блять, ко­ли їх тур­бу­ють лю­ди, по­ши­ре­ні у каз­ках рі­зних на­ро­дів.

Лі­со­ви­ки – в рі­зних кра­ї­нах їх зна­ють під рі­зни­ми на­зва­ми: лі­со­ві феї, ель­фи, ду­хи лі­сів. Ці­лі на­ро­ди, зов­ні схо­жі на лю­дей, але ма­ють над­зви­чай­ні вла­сти­во­сті і ро­зу­мі­н­ня мо­ви при­ро­ди. Жи­вуть у лі­сі, хід до яко­го за­кри­тий для зви­чай­них лю­дей. Де­я­кі лі­со­ви­ки за­ма­ню­ють, ви­кра­да­ють лю­дей, де­я­кі – від­кри­ва­ють че­сним та до­пи­тли­вим лю­дям та­єм­ни­ці при­ро­ди.

Лі­ша­ки – зде­біль­шо­го під­сту­пні ство­рі­н­ня, які жи­вуть у лі­сах. Зов­ні схо­жі на лю­дей, тож ви­гля­да­ють ду­же по-рі­зно­му. Рі­зних лі­со­вих ду­хів в каз­ках всіх на­ро­дів зви­ну­ва­чу­ють в то­му, що лю­ди­на мо­же за­блу­ка­ти та на­віть за­ги­ну­ти в лі­сі.

Ру­сал­ки – зде­біль­шо­го під­сту­пні ство­рі­н­ня, які жи­вуть у лі­сах, рі­чках та в мо­рі. Ін­ші на­зви: мавки, дрі­а­ди, на­я­ди, нім­фи, бе­ре­ги­ні, ун­ди­ни, си­ре­ни. В рі­зних пе­ре­ка­зах всі ці ство­рі­н­ня схо­жі сво­єю кра­сою та вмі­н­ням ча­ру­ва­ти, за­ма­ню­ва­ти лю­дей, але вда­ча та по­хо­дже­н­ня „ру­сал­ко­вої ро­ди­ни” у ле­ген­дах рі­зних на­ро­дів зов­сім рі­зні. Це мо­жуть бу­ти при­я­зні донь­ки мор­сько­го ца­ря, під­сту­пні си­ре­ни, які ча­рів­ним спів­ом за­ма­ню­ють кораблі на го­стрі ске­лі, або за­ча­ро­ва­ні не­ща­сні дів­ча­та з хо­ло­дним сер­цем, які не­на­ви­дять лю­дей і ба­жа­ють їм ли­ха.

Мавки – укра­їн­ська на­зва лі­со­вих ру­са­лок або дрі­ад. Мо­жуть бу­ти рі­зної вда­чі, за­ле­жно від сво­го по­хо­дже­н­ня: це за­ча­ро­ва­ні лю­ди або на­ро­дже­ні в лі­сі ду­ші де­рев у ви­гля­ді пре­кра­сних дів­чат.

Ву­ха­та ба­ба – ти­по­ва укра­їн­ська пред­став­ни­ця ро­ди­ни казкових лі­со­вих відьом, які жи­вуть у ма­лень­ких чу­дер­на­цьких бу­ди­но­чках у глу­хо­му лі­сі, де вла­што­ву­ють за­сід­ки на ман­дрів­ни­ків, які за­блу­ка­ли. Всі лі­со­ві відьми на­ла­што­ва­ні во­ро­же до лю­дей і за на­го­ди мо­жуть з'їсти ман­дрів­ни­ка, але вда­ють з се­бе го­стин­них го­спо­динь. Якщо до­по­ма­га­ють лю­дям, то не­охо­че і за­для вла­сної ко­ри­сті.

Ву­ха­та ба­ба уні­каль­на тим, що вкла­дає го­стей спа­ти на вла­сних ве­ли­че­зних ву­хах.

Мо­роз­ко – дух мо­ро­зу в каз­ках давніх слов'ян. Во­ло­дар зи­мо­вих мо­ро­зів. У каз­ках – спра­ве­дли­вий, на­го­ро­джує до­брих, ка­рає по­га­них. Образ зи­мо­во­го ді­да, який має вла­ду на­го­ро­джу­ва­ти та ка­ра­ти, по­ши­ре­ний в каз­ках ба­га­тьох на­ро­дів, хо­ча іме­на та зов­ні­шність цих пер­со­на­жів ін­ко­ли ду­же рі­зні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.