Як утво­рю­ю­ться на­зви тва­рин і ро­слин?

Bibliotechka Koloska - - Зміст -

Рі­зно­ма­ні­т­тя жи­вої при­ро­ди ди­вує, вра­жає і за­хо­плює всіх, хто взяв на се­бе смі­ли­вість ви­вча­ти жи­т­тя. Усі існу­ю­чі та ви­мер­лі ви­ди ор­га­ні­змів му­сять якось на­зи­ва­ти­ся, а всім но­вим ви­дам тре­ба да­ва­ти но­ві на­зви, які б не по­вто­рю­ва­лись. Це ж на­віть уяви­ти важ­ко – де­ся­тки міль­йо­нів назв!

Ду­же і ду­же рі­зні жи­ві істо­ти на­шої пла­не­ти. То­му для ство­ре­н­ня біо­ло­гі­чних назв вче­ні при­ду­му­ють най­рі­зно­ма­ні­тні­ші спосо­би.

Ли­ше у 2011 ро­ці на­у­ков­ці ви­я­ви­ли в ра­йо­ні рі­чки Ме­конг 200 но­вих ви­дів тва­рин і ро­слин. Се­ред но­вих жи­вих ор­га­ні­змів є ду­же ек­зо­ти­чні ство­рі­н­ня, як-от ящір­ки ли­ше жі­но­чої ста­ті, ри­би-огір­ки, ро­сли­ни, які хар­чу­ю­ться пта­ха­ми та щу­ра­ми, ве­ле­тен­ська сто­но­га, бір­ман­ська мав­па, яка чхає під час до­щу, ор­хі­дея, що цві­те ли­ше вно­чі і ба­га­то ін­ших.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ 1. Від тва­ри­ни до ро­сли­ни

Ба­га­то­ніж­ка зви­чай­на отри­ма­ла на­зву за своє пов­зу­че…

а. на­сі­н­ня. б. ко­рі­н­ня. в. ли­стя.

Ця ро­сли­на має за плід си­ньо-чор­ну яго­ду, якій зав­дя­чує сво­єю на­звою.

а. Во­ро­ня­че око. б. Во­ро­ня­че кри­ло. в. Во­ро­ня­чий дзьоб.

Рід ро­слин з гро­но­ви­дни­ми су­цві­т­тя­ми пе­ре­ва­жно си­ньо­го або бла­ки­тно­го ко­льо­ру.

а. Дель­фі­ній. б. Дель­фі­на­рій. в. Дель­фі­нів пла­вець.

Ери­тро­ній со­ба­чий зуб – рід­кі­сна ци­бу­лин­на ро­сли­на ро­ди­ни Лі­лій­ні. А що в цій ро­сли­ні схо­же на клик со­ба­ки?

а. Кві­тка. б. Ли­стя. в. Ци­бу­ли­на.

Папороть, що має дві­чі пе­ри­сті лис­тки, що й зу­мо­ви­ло її на­зву.

а. Стра­у­со­ве яй­це. б. Стра­у­сів хвіст. в. Стра­у­со­ве пе­ро.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ 2.

Най­рі­зно­ма­ні­тні­шою гру­пою ор­га­ні­змів за кіль­кі­стю ви­дів і ви­до­вих назв є цар­ство Тва­ри­ни. При­ди­вись ува­жно до тва­рин та вста­но­ви за зраз­ка­ми від­по­від­ність між ча­сти­на­ми їхніх назв.

1. ЩО ВО­НИ ЇДЯТЬ?

До­сить ча­сто ви­га­ду­ю­чи на­зви ви­дів тва­рин вра­хо­ву­ють осо­бли­во­сті їхньо­го жив­ле­н­ня.

2. ЯКО­ГО ВО­НИ КО­ЛЬО­РУ?

У ви­до­вих на­звах тва­рин на­у­ков­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють осо­бли­во­сті їхньо­го за­барв­ле­н­ня.

3. НА ЩО ПО­ДІ­БНІ ЧА­СТИ­НИ ЇХНІХ ТІЛ?

Отри­май на­зви ро­сли­ни, чле­ни­сто­но­гої тва­ри­ни, аку­ли і пта­ха з ха­ра­ктер­ни­ми осо­бли­во­стя­ми їхніх ча­стин ті­ла.

4. НА КО­ГО ВО­НИ СХО­ЖІ?

У на­звах тва­рин ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють по­ді­бність одних ор­га­ні­змів до ін­ших.

5. ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВІД РО­ЗУМ­НИ­КА

За зраз­ком скла­ди сло­ва та зна­йди на­зви ко­ма­хи, ро­сли­ни, гри­ба, мор­ської тва­ри­ни, на­зем­ної тва­ри­ни, пта­ха.

ру… Кен­гу

Кит…

Єнот-…

Вовк чер­во­ний

Ман­гус

т…

Ве­дмідь…

Яструб-…

Змія-…

Жук-…

Па­вук-пта­хо­їд

Ме­чо­хвіст

Пил­ко…

Ри­ба-…

Жук-…

Па­вук-…

ка Бджо­ло­їд

Мо­ло­то…

Стрі­ло…

Жа­ба-бик

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.