ТАМ, ДЕ ЗУ­СТРІ­ЛИ­СЯ ДИ­ВО І БУ­ДНІ

Bibliotechka Koloska - - NEWS -

Істо­рії в цій книж­ці до­ку­мен­таль­ні, а зу­стрі­чі з тваринами і спо­сте­ре­же­н­ня за ни­ми від­бу­ва­ли­ся на око­ли­ці Ки­є­ва у Го­ло­сі­їв­сько­му лі­сі, який ди­вом збе­ріг­ся на краю ме­га­по­лі­су. Цей при­ро­дний скарб ви­вча­ють на­у­ков­ці, він охо­ро­ня­є­ться за­ко­ном і на­ле­жить до На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку „Голосіївський”, ство­ре­но­го в 2007 ро­ці.

Щоб зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки це уні­каль­не мі­сце, ска­жу, що ду­же ма­ло На­ціо­наль­них при­ро­дних пар­ків на те­ри­то­рії ве­ли­ких міст. Ро­зро­ста­ю­чись, біль­шість су­ча­сних ме­га­по­лі­сів агре­сив­но на­сту­па­ють на нав­ко­ли­шню при­ро­ду, то­му наш на­ціо­наль­ний парк у сто­ли­ці – це кру­то! Ки­їв справ­ді зе­ле­не мі­сто, і з цьо­го при­во­ду на Укра­ї­ну з за­здрі­стю ди­ви­ться вся Єв­ро­па.

Пер­ший на­ціо­наль­ний парк в сто­ли­ці з’явив­ся в швед­сько­му Сток­голь­мі у Скан­ди­на­вії. Там жи­вуть ча­плі, ко­су­лі та ли­си­ці.

Ви за­пи­та­є­те, хі­ба мо­жна по­ба­чи­ти в на­шо­му пар­ку щось не­зви­чне? Кіль­ка ви­дів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.