Сміт­тє­ва мрія, або при­бу­лець Пля­ма

Bibliotechka Koloska - - ЕКОказки -

Пі­сля до­щу Зер­ня­та гу­ля­ли в пар­ку. Ся­я­ло сон­це. – Глянь­те, ве­сел­ка в ка­лю­жі! – по­ка­зав дру­зям Пу­стун­чик. – Як гар­но! – Справ­ді, яка кра­са! – за­ми­лу­ва­ла­ся Ла­пу­ня. – Це не ве­сел­ка. Ве­сел­ка ви­ни­кає, ко­ли сві­тло ви­грає на кра­пли­нах во­ди у по­ві­трі. А пля­ма на во­ді – це гра сві­тла у тон­кій плів­ці бен­зи­ну на по­верх­ні во­ди. Ма­ши­на за­ли­ши­ла бен­зи­но­вий слід, а пі­сля до­щу бен­зин сплив на по­верх­ню. На пер­ший по­гляд гар­но, але не­без­пе­чно.

– Якщо на тан­ке­рі тра­пля­є­ться ава­рія, на­фто­ва пля­ма мо­же вкри­ти ве­ли­че­зну пло­щу по­верх­ні мо­ря. Усе жи­ве під во­дою не мо­же ди­ха­ти, а на по­верх­ні по­тра­пляє у ли­пку отруй­ну ма­су. Ба­га­то пта­хів, риб та ін­ших мор­ських тва­рин ги­нуть від та­кої „кра­си”. На­віть ця ма­лень­ка ве­се­ла пля­ма на по­верх­ні ка­лю­жі не­без­пе­чна для пта­хів та тва­рин, які схо­чуть на­пи­ти­ся во­ди.

– Мо­раль: не пий во­ди­цю з ка­люж! – пхи­кнув Пу­стун­чик, але від­ра­зу від­са­хнув­ся: ко­льо­ро­ва пля­ма на во­ді за­кру­ти­ла­ся, під­ня­ла­ся і стри­бну­ла на до­ріж­ку до Зер­нят.

Пе­ред на­ля­ка­ни­ми Зер­ня­та­ми сто­яв хтось їхньо­го зро­сту, схо­жий на миль­ну буль­ба­шку, тем­но-сі­ру все­ре­ди­ні, але з ко­льо­ро­ви­ми пе­ре­ли­ва­ми на бо­ках.

– При­віт! Де ти ба­чив бруд на во­ді? – жва­во спи­тав „Хтось” у Ро­зум­ни­ка. – Як йо­го зна­йти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.