Як утво­рю­ю­ться Сні­жин­ки?

Bibliotechka Koloska - - Лабораторія юних -

Сніг як сніг. Що в ньо­му за­гад­ко­во­го? Сніг пе­ре­тво­рює нав­ко­ли­шній світ у бі­лу каз­ку. Я спро­бу­вав зл ви­ти сні­жин­ку та роз­гля­ну­ти її. Це бу­ла чу­до­ва мить! Сні­жин­ка – кри­жа­ний кри­стал. І ви­яв­ля­є­ться, всі во­ни рі­зні. Чо­му ж сні­жин­ки та­кі рі­зно­ма­ні­тні? Як во­ни утво­рю­ю­ться? ДОСЛІД 1. По­су­ди­ну зі сні­гом я при­ніс в те­пле при­мі­ще­н­ня. Сніг роз­ста­нув і пе­ре­тво­ри­ться на во­ду. От­же, сніг – це во­да. Але чо­му то­ді во­да, за­мер­за­ю­чи, пе­ре­тво­рю­є­ться не на сніг, а на лід?! Я ви­рі­шив до­слі­ди­ти, як утво­рю­ю­ться сні­жин­ки. ДОСЛІД 2. Дру­гий дослід пе­ре­ко­нав ме­не, що з во­ди за низь­кої тем­пе­ра­ту­ри мо­же утво­ри­ти­ся тіль­ки лід. Твер­ду осно­ву з кра­пля­ми во­ди я по­мі­стив у мо­ро­зиль­ну ка­ме­ру. Ре­зуль­тат: во­да пе­ре­йшла із рід­ко­го ста­ну у твер­дий. ДОСЛІД 3. На­ре­шті, тре­тій дослід по­яснив, як утво­рю­ю­ться кри­жа­ні кри­ста­ли (сні­жин­ки). Цей дослід я про­во­див за тем­пе­ра­ту­рии -10°С. По­су­ди­ну з во­дою, яка щой­но за­ки­пі­ла, я по­ста­вив під ку­щем смо­ро­ди­ни. Ни­жні гі­ло­чки вкри­ли­ся кри­ста­ла­ми, схо­жи­ми на гол­ки. От­же, я пе­ре­ко­нав­ся, що сніг утво­рю­є­ться з во­дя­ної па­ри, яка швид­ко охо­ло­джу­є­ться. Для йо­го утво­ре­н­ня по­трі­бні низь­ка тем­пе­ра­ту­ра та во­ло­ге по­ві­тря. Спро­буй­те і ви ство­ри­ти вла­сну ко­ле­кцію сні­жи­нок!

Си­няв­ський Іван, учень 3-А кла­су Не­ті­шин­ської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.