Оцет – най­дав­ні­ша ко­ри­сна при­пра­ва

Bibliotechka Koloska - - Лабораторія юних -

ІСТОРІЯ ОЦТУ Пер­ший в істо­рії оцет ви­го­тов­ля­ли з фі­ні­ко­во­го ви­на і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ли­ше в ме­ди­ци­ні. Ста­ро­дав­ні ви­но­ро­би по­мі­ти­ли, що ви­но за­ли­ше­не у від­кри­то­му по­су­ді про­ки­сає і пе­ре­тво­рю­є­ться на ки­слу рі­ди­ну зі спе­ци­фі­чним за­па­хом.

ОЦЕТ – про­зора, без­барв­на, або сла­бо за­барв­ле­на рі­ди­на з різ­ким за­па­хом і ки­слим сма­ком. Це хар­чо­вий про­дукт, який мі­стить зна­чну кіль­кість оцто­вої ки­сло­ти.

ОЦЕТ І ЛЮ­ДИ­НА У на­ші дні оцет ду­же по­ши­ре­ний про­дукт хар­чу­ва­н­ня, а та­кож над­зви­чай­но ко­ри­сний у до­ма­шньо­му го­спо­дар­стві. Го­спо­ди­ні ви­ко­ри­сто­ву­ють оцет не тіль­ки для при­го­ту­ва­н­ня страв, а і за­мість ми­ю­чих за­со­бів. Йо­го пе­ре­ва­гою пе­ред син­те­ти­чни­ми ми­ю­чи­ми за­со­ба­ми є те, що оцет еко­ло­гі­чно чи­стий про­дукт. При йо­го ви­ко­ри­стан­ні не зав­да­є­ться шко­ди нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щу та здо­ров'ю.

ЦІКАВІ ФАКТИ Сто­ло­вий оцет мо­же збе­рі­га­ти­ся сто­лі­т­тя­ми. У сві­ті існує до 4 000 рі­зних ви­дів оцту. У Ки­таї є му­зей оцту, а сто­ли­цею оцту є про­він­ція Шань­си. Оцет – ан­ти­дот про­ти уку­сів ме­дуз. З оцтом мо­жна ро­би­ти цікаві, пі­зна­валь­ні та за­хо­пли­ві до­слі­ди. ДОСЛІД ВИГОТОВЛЕННЯ ЯБЛУЧНОГО ОЦТУ В ДОМАШНІХ УМОВАХ.

Яблу­ка ми­є­мо, ви­да­ля­є­мо зі­псо­ва­ні мі­сця і на­ти­ра­є­мо на тер­тці. Отри­ма­ну ка­шу ви­кла­да­є­мо в ема­льо­ва­ну єм­кість. До­да­є­мо цу­кор (з роз­ра­хун­ку 50 г на 1 кг яблук) і дріб­ку дрі­жджів. На­ли­ва­є­мо во­ди, щоб по­кри­ла яблу­ка. Ре­тель­но пе­ре­мі­шу­є­мо, на­кри­ва­є­мо і ста­ви­мо цю су­міш на 2 ти­жні у те­пле мі­сце. Че­рез 2 ти­жні про­ці­джу­є­мо. Зно­ву ви­ли­ва­є­мо в єм­кість і до­да­є­мо цу­кор. За­ли­ша­є­мо ще на 2 ти­жні. Про­ці­джу­є­мо, і наш на­ту­раль­ний оцет го­то­вий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.