ЗАПИТАННЯ ВІД ЛАПУНІ

Bibliotechka Koloska - - ЕКОказки - Прут. Го­вер­ла, Від­по­віді:

Яка най­ви­ща то­чка Укра­ї­ни? В яку рі­ку Ко­лос зро­нив сльо­зу?

– най­ви­ща вер­ши­на Укра­їн­ських Кар­пат, один з сим­во­лів Укра­ї­ни, її най­ви­ща то­чка. Ви­со­та 2061 м. На­зва по­хо­дить або від ру­мун­ської „howirla”, що озна­чає „під­ви­ще­н­ня, яке важ­ко прой­ти”, або від угор­ської „Hóvár” – сні­го­ва вер­ши­на. Ро­змі­ще­на в гір­сько­му ма­си­ві Чор­но­го­ра в За­кар­пат­ській обла­сті за 17 кі­ло­ме­трів від кор­до­ну з Ру­му­ні­єю.

На схи­лі бе­ре по­ча­ток рі­чка , яка впа­дає в Ду­най на те­ри­то­рії Мол­до­ви. Дов­жи­на рі­чки ста­но­вить 967 км, з них на те­ри­то­рії Укра­ї­ни – 272 км.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.