Взгляд:

Business (Ukraine) - - Содержание -

Іван Тітар, на­у­ко­вий спів­робіт­ник від­ді­лу моніто­рин­го­вих до­слід­жень со­ціаль­но-еко­но­міч­них транс­фор­ма­цій Ін­сти­ту­ту еко­но­міки та про­гно­зу­ван­ня НАНУ: “Украї­на очи­ма за­хід­них аналіти­ків: краї­на-жерт­ва, якій по­тріб­ні ре­фор­ми”

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.