Чес­ним бу­ти ви­гід­но

Business (Ukraine) - - .б Iзнес 100 -

Усвіті іс­нує ці­лий ряд біз­несів, історія яких налі­чує біль­ше ти­сячі ро­ків. На­при­клад, японсь­кий го­тель “Ні­шія­ма Он­сен Кей­ун­кан” (зас­но­ва­ний у 705 р.) або ав­стрійсь­кий ре­сто­ран Stiftskeller St. Peter (зас­но­ва­ний у 803 р.). Чи змог­ли б ці ком­панії іс­ну­ва­ти, як­би хтось за­сум­ні­вав­ся в їх по­ряд­но­сті? До­ві­ра — один з клю­чо­вих ком­по­нен­тів успі­ху. У ді­ло­во­му се­ре­до­ви­щі до­ві­ра ви­мірюєть­ся ре­пу­та­цією ком­панії, її влас­ни­ків. То­му в но­во­му гло­баль­но­му світі, в світі з міні­му­мом бар’єрів для ін­фор­ма­ції і ка­піта­лу ре­пу­та­ція біз­не­сменів, ком­паній і країн дав­но ста­ла універ­саль­ною цін­ністю. Твій дов­го­стро­ко­вий успіх ви­мірюєть­ся твоєю чес­ністю та від­кри­тістю, цін­ністю тво­го сло­ва, твоїм ба­чен­ням май­бут­ньо­го в світі, що по­стій­но і швид­ко змі­нюєть­ся. Са­ме ці цін­но­сті об’єд­на­ли двох та­ла­но­ви­тих фахів­ців і ста­ли ос­но­вою низ­ки успіш­них ко­лек­тив­них біз­нес-мо­де­лей для май­бут­ньо­го Украї­ни.

Це при­клад то­го, як об’єд­нан­ня “бі­ло­го” біз­не­су на ос­но­ві кор­по­ра­тив­ної со­ціаль­ної від­по­ві­даль­но­сті та чес­них прак­тик по­род­жує но­ві смис­ли, ідеї й енер­гії. Зав­дя­ки ба­га­торіч­но­му до­сві­ду ро­бо­ти в Україні та ро­зу­мін­ню клю­чо­вих про­блем на­шо­го біз­нес­се­ре­до­ви­ща співвлас­ни­кам жур­на­лу БІЗ­НЕС Во­ло­ди­ми­ру Че­по­во­му та Олексію Чуєву вда­ло­ся пред­ста­ви­ти і роз­ви­ну­ти низ­ку аб­со­лют­но но­вих для Украї­ни мо­де­лей, які об’єд­ну­ють біз­не­сменів. Але це сто­суєть­ся тіль­ки тих, хто го­то­вий до “дов­гої” гри і про­зо­ро­го ве­ден­ня біз­не­су. Ад­же “білі по­чи­на­ють і ви­г­ра­ють”.

Як все по­чи­на­ло­ся

Ство­рен­ня Українсь­кої Біз­нес Асо­ціа­ції (УБА) в парт­нер­стві з ді­ло­вим жур­на­лом БІЗ­НЕС ста­ло пер­шим кро­ком до за­пус­ку чо­ти­ри­річ­ної про­гра­ми за­лу­чен­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій в Украї­ну та під­го­тов­ки на­шої краї­ни до участі в EXPO 2020 у Ду­баї. Ми­ну­лої вес­ни УБА пред­став­ля­ла Украї­ну на най­біль­шо­му ін­ве­сти­цій­но­му май­дан­чи­ку світу — АIM (Annual Investment Meeting, щоріч­на ін­ве­сти­цій­на зустріч в Ду­баї). 50 українсь­ких біз­не­сменів от­ри­ма­ли мож­ливість на­ла­го­ди­ти кон­так­ти з більш ніж

19 тис. по­тен­цій­них ін­ве­сторів зі 140 країн. Се­ред учас­ни­ків українсь­кої де­ле­га­ції бу­ли зас­нов­ни­ки і пред­став­ни­ки та­ких ком­паній, як OKKO Group, UKRAVIT, Concorde Capital, “Ми­ронівсь­кий Хлі­бо­про­дукт”, Horizon Capital, K.fund і ба­гатьох ін­ших. Для зміц­нен­ня ді­ло­вої ре­пу­та­ції на­шої краї­ни як на­дій­но­го парт­не­ра й ін­фор­му­ван­ня про при­ва­б­ливість Украї­ни для ін­ве­сти­цій був ство­ре­ний “Українсь­кий Біз­нес Хаб” (Ukrainian Business

Hub). За під­сум­ка­ми зустрічі “Українсь­кий Біз­нес Хаб” під­пи­сав ек­с­клю­зив­ну уго­ду з ор­гані­за­то­ра­ми AIM про пред­став­лен­ня Украї­ни на щоріч­но­му ін­ве­сти­цій­но­му фо­ру­мi.

Ус­піш­на пре­зен­та­ція Украї­ни й “Українсь­ко­го Біз­нес Ха­ба” ста­ла мож­ли­вою зав­дя­ки відра­зу декіль­ком скла­до­вим.

“Украї­на — од­на з най­більш ба­га­то­обі­ця­ю­чих країн в Єв­ро­пі

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.