Ре­сур­си Схо­ду

Business (Ukraine) - - .б Iзнес 100 -

вiк­но мож­ли­во­стей у персь­кiй за­то­цi вiд­кри­ва ть­ся в ки вi

Біль­шість світо­вих історій успі­ху по­чи­на­лись із зустрічі. Стів Дж­обс по­знай­о­ми­вся зі Стіве­ном Воз­ня­ком, Ві­льям Пр­ок­тер — із Джейм­сом Гем­блом. Але цьо­го не до­сить. По­тріб­ні та­кож спіль­ні ін­те­ре­си, за­хоплен­ня, при­страсть, спільне ба­чен­ня май­бут­ньо­го. Так на­род­жу­ва­лись усі ве­ли­кі біз­не­си.

Плат­фор­мою для зустрічі українсь­ко­го та арабсь­ко­го біз­не­су стане “круг­лий стіл” на те­му “Українсь­коАрабсь­ке біз­нес-парт­нер­ство. До­рож­ня кар­та спіль­но­го ін­ве­сту­ван­ня”, що від­бу­деть­ся 5 жо­втня в рам­ках Київсь­ко­го між­на­род­но­го еко­но­міч­но­го фо­ру­му.

Ре­гіон Персь­кої за­то­ки ди­на­міч­но роз­ви­ваєть­ся. На від­мі­ну від ба­гатьох ін­ших країн, які за­ле­жать від тор­гів­лі

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.