Віталій Іль­чен­ко, влас­ник групи ком­паній UKRAVIT

Business (Ukraine) - - .б Iзнес 100 -

Ки­ну­ти ви­клик муль­ти­на­ціо­наль­ним кор­по­ра­ціям, які за­по­ло­ни­ли українсь­кий ри­нок за­собів за­хи­сту рос­лин, і ство­ри­ти пер­ше в країні ви­со­ко­тех­но­ло­гічне ви­роб­ниц­тво пе­сти­ци­дів і мікро­доб­рив — воі­сти­ну пре­це­дент в су­час­ній аг­рохі­мії. За 18 ро­ків іс­ну­ван­ня група ком­паній UKRAVIT до­сяг­ла ба­га­то чо­го, зо­кре­ма — від­чут­ної част­ки на рин­ку хі­міч­них пре­па­ратів (за під­ра­хун­ка­ми са­мої ком­панії, 9%) і до­сить непо­га­них фі­нан­со­вих по­каз­ни­ків. У ком­панії пла­ну­ють, що обо­рот за під­сум­ка­ми 2017 р. пе­ре­ви­щить 1 млрд грн., а очіку­ва­на су­ма по­дат­ків, спла­че­них до держ­бюд­же­ту, зросте при­близ­но до 250 млн грн. (у 2016 р. —

179 млн грн.).

За сло­ва­ми Віталія Іль­чен­ка, влас­ни­ка групи ком­паній UKRAVIT, “се­ред­ньо­стро­ко­ві цілі до­сяг­нуті”, од­нак це не при­чи­на зу­пи­ня­ти­ся. “На­віть у най­склад­ні­ші мо­мен­ти, які, при­род­но, бу­ли, у мене ніко­ли не ви­ни­ка­ло ба­жан­ня все ки­ну­ти і про­да­ти ком­панію, — від­вер­то ка­же пан Іль­чен­ко, оп­ти­міст по на­турі. — Я на все ре­а­гу­вав з твер­дою впев­неністю в успі­ху. У якийсь мо­мент труд­но­щі по­чи­на­ють за­гар­то­ву­ва­ти, і мені вже склад­но зу­пи­ни­ти­ся”.

Хі­міч­ний під­рив

По­чи­на­ло­ся все в 1999 р. з дис­три­бу­ції хім­пре­па­ратів для бо­роть­би з по­бу­то­ви­ми шкід­ни­ка­ми. Але ко­ли влас­ник по­чав вив­ча­ти спе­ци­фіку їх ви­роб­ництва, з’ясу­ва­ло­ся, що ні­чо­го склад­но­го в цій справі немає. Ува­га до де­та­лей і звич­ка з го­ло­вою за­ну­рю­ва­ти­ся в усі біз­нес-про­це­си під­штовх­ну­ла під­при­єм­ця до більш гли­бо­ко­го вив­чен­ня хі­міч­но­го ви­роб­ництва. “Я об’їз­див пів­світу, вив­ча­ю­чи спе­ци­фіку ро­бо­ти різ­них хім­під­при­ємств, — зга­дує пан Іль­чен­ко. — По­тім знай­шов в Україні кіль­кох вче­них-хі­міків, у яких бу­ли свої на­пра­ц­ю­ван­ня і за­ли­ши­вся ен­тузіазм для ство­рен­ня влас­но­го ви­роб­ництва”. Пер­ші кро­ки, які ін­ве­стор здійс­нив ра­зом з вче­ни­ми, ви­яви­ли­ся успіш­ни­ми, і цей вда­лий до­свід став сти­му­лом для по­даль­шо­го роз­вит­ку хім­ви­роб­ництва в Україні. “Ми по­ба­чи­ли ве­ли­чез­ний по­тен­ціал у віт­чиз­няній хі­мін­ду­стрії, — за­зна­чає Віталій Іль­чен­ко. — Украї­на за якістю пре­па­ратів не по­сту­паєть­ся іно­зем­ним ви­роб­ни­кам”.

За сло­ва­ми ін­ве­сто­ра, стар­то­во­го ка­піта­лу як та­ко­го не бу­ло. Ви­роб­ниц­тво по­чи­на­ло­ся на орен­до­ва­них пло­щах. “Ми дійс­но ство­ри­ли все з ну­ля, — роз­по­ві­дає пан Іль­чен­ко, ствер­джу­ю­чи, що ін­шо­го шля­ху роз­вит­ку ні для се­бе, ні для га­лузі він не ба­чив. — Ми впев­не­но роз­ви­ва­ли­ся і зна­ли, як нам дія­ти і за ра­ху­нок чо­го кон­ку­ру­ва­ти”.

У 2004 р. ком­панія за­реєстру­ва­ла влас­ні ЗЗР, а вже за рік по­ча­ла­ся під­го­тов­ка до­ку­мен­та­ції для от­ри­ман­ня доз­во­лу на ви­роб­ниц­тво пе­сти­ци­дів на Чер­кась­кій фаб­ри­ці аг­рохі­мі­катів. На стар­ті ви­роб­ництва — у 2005 р. — ком­панія ви­пус­ка­ла близь­ко 100 т про­дук­ції на рік. При цьо­му ліній­ка про­дук­ції налі­чу­ва­ла близь­ко 20 най­ме­ну­вань. Ком­панія ін­тен­сив­но роз­ши­рю­ва­ла то­вар­ний ряд: в 2008 р. ви­ве­ла на ри­нок аг­ро­пре­па­ра­ти в дріб­ній фа­сов­ці для по­треб дач­ни­ків і го­род­ни­ків (бренд “Ап­те­ка са­дів­ни­ка”); в 2010 р. опа­ну­ва­ла но­вий на­пря­мок — ви­пуск мікро­доб­рив, сти­му­ля­торів і ре­гу­ля­торів ро­сту.

У 2009 р. Чер­кась­ка фаб­ри­ка аг­рохі­мі­катів по­ча­ла вста­нов­лю­ва­ти су­час­ні ви­роб­ни­чі лінії для ви­го­тов­лен­ня біль­шо­сті форм

ЗЗР. На мо­мент по­куп­ки цьо­го май­дан­чи­ка ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті фа­б­ри­ки ста­но­ви­ли 350 т пре­па­ратів на рік, а піс­ля за­вер­шен­ня мо­дер­ні­за­ції в 2010 р. збіль­ши­ли­ся до 2 тис.т. А за­пуск дру­го­го за­во­ду (у 2009 р.) доз­во­лив на­ро­сти­ти ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті групи ком­паній UKRAVIT до 7 тис.т про­дук­ції на рік.

За­раз ці по­туж­но­сті за­ван­та­жені на 100%, і ком­панія має на­мір їх роз­ши­ри­ти. “На­ступ­но­го ро­ку ми за­пус­кає­мо третій за­вод, що доз­во­лить ком­панії ви­пус­ка­ти близь­ко 12 тис.т пре­па­ратів на рік”, — роз­по­ві­дає про най­б­лиж­чі пла­ни Віталій Іль­чен­ко. При цьо­му ін­ве­стор уточ­нює, що за остан­ні два ро­ки в ви­роб­ниц­тво бу­ло ін­ве­сто­ва­но близь­ко 400 млн грн.

Не мрії, а пла­ни

Про­тя­гом усьо­го ча­су ро­бо­ти на рин­ку в яко­сті ви­роб­ни­ка UKRAVIT по­стій­но збіль­шу­ва­ла­ся і роз­ши­рю­ва­ла­ся. Подіб­на стра­те­гія зро­стан­ня на­мі­че­на і на най­б­лиж­че май­бут­нє. При­найм­ні, пан Іль­чен­ко ро­з­ра­хо­вує, що ком­панія бу­де ро­сти ще міні­мум п’ять ро­ків. За цей час влас­ник хо­че ви­ве­сти своє діти­ще в трій­ку лі­дерів рин­ку ЗЗР і мікро­доб­рив Украї­ни з част­кою не мен­ше 25%. “Для цьо­го є всі

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.