“ВОНИ про­сто НЕ Враху­ва­ли, що я ду­же Впер­та лю­ди­на”

Business (Ukraine) - - .в Ласть -

скіль­ки гро­шей і ча­су по­тріб­но, щоб в Україні з’яви­ли­ся якіс­ні до­ро­ги? чо­му біз­нес хо­че по­стій­них і зро­зу­мі­лих пра­вил гри? чи от­ри­ма­ють україн­ці Hyperloop рані­ше за швид­кіс­ні поїз­ди на магніт­ній по­душ­ці і якою має бу­ти зар­пла­та держ­служ­бов­ця? В ек­с­клю­зив­но­му ін­терв’ю міністр ін­фра­струк­ту­ри Украї­ни Во­ло­ди­мир оме­лян роз­по­вів про своє ба­чен­ня роз­вит­ку ін­фра­струк­тур­ної га­лузі та краї­ни в ці­ло­му.

— нещо­дав­но ви змі­ни­ли об­кла­дин­ку сторін­ки у Facebook — по­ста­ви­ли фото ан­ге­ли Мер­кель. З чим це пов’яза­но?

— Во­на ниніш­ня “за­ліз­на леді” Єв­ро­пейсь­ко­го со­ю­зу. У мене ду­же доб­рі сто­сун­ки з її ко­ман­дою. Бе­з­умов­но, пе­ре­мога пані Мер­кель — це до­брий знак не тіль­ки для ні­меч­чи­ни, але й для Украї­ни. То­му я щи­ро при­вітав її з пе­ре­мо­г­ою.

— як для мініст­ра це бу­ло де­що несподі­ва­но.

— Я вва­жаю, що це нор­маль­но. Міністри теж живі лю­ди, ми теж мо­же­мо вис­лов­лю­ва­ти свої сим­патії чи ан­ти­патії. У ви­пад­ку з Ан­ге­лою Мер­кель це був про­яв моєї сим­патії.

— Хто ще з ві­до­мих осо­би­сто­стей є для вас взір­цем?

— По-пер­ше, це Та­лей­ран — лю­ди­на, яка у будь-яких об­ста­ви­нах мог­ла ве­сти Фран­цію впе­ред. за­в­дя­ки своє­му ро­зу­му він до­ся­гав необ­хід­них цілей. се­ред су­час­них по­ста­тей мені ці­ка­вий до­свід ем­ма­ну­е­ля Ма­кро­на. Йо­го пе­ре­мога ба­зуєть­ся на ін­те­лек­ті. Він дійс­но ду­же еру­до­ва­на, силь­на лю­ди­на. У політи­ці за­вжди непро­сто, але він ве­де на­цію впе­ред, у ньо­го є ба­чен­ня, і це доб­ре. на­зву та­кож Фран­клі­на Ру­звель­та, який пе­ре­міг свій не най­к­ра­щий фі­зич­ний стан. І у най­важ­чі ча­си ра­зом із Він­сто­ном Чер­чіл­лем, який та­кож є для мене дже­ре­лом на­тх­нен­ня, вони йшли до ме­ти, на­прав­ля­ю­чи історію не од­нієї краї­ни, а по­ло­ви­ни світу у но­ве рус­ло. Мене на­ди­ха­ють пер­шо­прохід­ці, лю­ди, які ве­дуть краї­ну впе­ред, на­віть ко­ли во­на хо­че по­вер­ну­ти на­зад. Той же Ілон Маск, який змі­нює світ сьо­год­ні.

— До речі, про яр­ли­ки. остан­ні­ми мі­ся­ця­ми ва­ше пріз­ви­ще не схо­дить зі сторі­нок ЗМІ. При­чо­му но­ви­ни не за­вжди при­єм­ні. як ви по­чу­ває­те­ся у та­ких об­ста­ви­нах? — Це гар­тує. Ті, хто їх роз­по­всюд­жує, про­сто не враху­ва­ли, що я ду­же впер­та лю­ди­на. Як­що вони споді­ва­ли­ся, що я відволі­чу­ся або за­не­па­ду ду­хом че­рез аб­со­лют­но сфаль­си­фі­ко­вані речі, які ви­ки­да­ють в ін­фор­ма­цій­ний про­стір, то це бу­ло по­мил­кою.

— Вони — це хто?

— Я знаю топ-політи­ків в Україні, які осо­би­сто за­ці­кав­лені у моїй ком­про­ме­та­ції. Про­сто, на мою дум­ку, ще не час на­зва­ти їх­ні іме­на пуб­ліч­но. знаю, що пе­рей­шов до­ро­гу декіль­ком олі­гар­хам. спо­чат­ку я їм тер­п­ля­че по­яс­ню­вав, що кра­с­ти — це по­га­но, що дер­жав­ний ре­сурс — це не їх влас­ність. А по­тім про­сто зу­пи­няв їх на шля­ху гра­бун­ку дер­жа­ви. зви­чай­но, бруд­ні пуб­ліка­ції не при­но­сять жод­ної ра­до­сті. Про­те це хо­ро­ша шко­ла. Ти ро­зу­мієш, що як­що з то­бою бо­рють­ся, не шко­ду­ю­чи гро­шей, от­же, ти ба­га­то що ро­биш пра­виль­но.

— У чо­му суть зустріч­но­го по­зо­ву, який ви по­да­ли до авіа­ком­панії “МАУ”?

— на від­мі­ну від “МАУ” та їх юри­стів, я не хо­чу ви­хо­ди­ти у пуб­ліч­ну пло­щи­ну та за­зда­ле­гідь роз­го­ло­шу­ва­ти де­талі по­зо­ву. Ми зустрі­не­мо­ся у суді і змо­же­мо все об­го­во­ри­ти. споді­ва­юсь, що у ком­панії знай­дуть­ся ар­гу­мен­ти, що пе­ре­ко­на­ють суд­дю у то­му, що вони ви­сту­па­ють за віль­ну кон­ку­рен­цію, не ви­ко­ри­сто­ву­ють дер­жав­ний ае­ро­порт “Бор­и­спіль” у влас­них ці­лях, що дер­жа­ва фак­тич­но не до­тує їх діяль­ність на те­ри­торії Украї­ни. Тоді по­ба­чи­мо.

— По­зов сто­су­вав­ся за­хи­сту че­сті та гід­но­сті. які ва­ші ар­гу­мен­ти?

— Я вва­жаю, що ви­хо­див з аб­со­лют­но пра­виль­ною кон­цеп­цією. Роль міністер­ства і мініст­ра по­ля­гає у фор­му­ван­ні політи­ки та ба­чен­ня шляхів роз­вит­ку краї­ни на най­б­лиж­чі 5, 10, 15 ро­ків. Од­ним із еле­мен­тів цьо­го роз­вит­ку є ство­рен­ня по­туж­но­го сег­мен­та авіа­пе­ре­ве­зень. У нас до­сить бідне на­се­лен­ня, яке хо­че літа­ти, але не мо­же собі цьо­го доз­во­ли­ти. Я ка­те­го­рич­но про­ти то­го, щоб авіа­ція бу­ла до­ступ­на ли­ше ба­га­тим. сво­го ча­су тіль­ки ба­гатії мог­ли доз­во­ли­ти собі ав­то­мо­білі, по­до­ро­жі, зре­штою — сво­бо­ду. Але все змі­ни­ло­ся. сво­бо­да має бу­ти до­ступ­на кож­но­му. Те­пер — чер­га авіа­ції. В “МАУ” по­ки не мо­жуть звик­ну­ти­ся з цією дум­кою. Вони вва­жа­ють, що ма­ють мо­но­полію, на якій по­вин­ні за­роб­ля­ти ве­ли­кі ко­шти. Але мар­жи­наль­ність має бу­ти ду­же неви­со­кою. Тоді літа­ти­муть усі.

— І все-та­ки ін­фор­ма­ція про при­хід в Украї­ну Ryanair та ін­ших ло­уко­стерів змо­ти­ву­ва­ла “МАУ” ро­би­ти де­я­кі кро­ки на­зустріч па­са­жи­рам.

— Так, але вони їх ду­же швид­ко згор­ну­ли. Кіль­кість ак­цій знач­но змен­ши­ла­ся, як і їх при­ва­б­ливість. з цьо­го при­во­ду ро­би­ло­ся спе­ціальне до­слід­жен­ня. До пе­ре­мо­вин з Ryanair у “МАУ” був 1% де­ше­вих про­по­зи­цій, під час

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.