01

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Історія ком­панії “АВК”, яка вхо­дить до трій­ки най­біль­ших кон­ди­терсь­ких ком­паній Украї­ни і до Топ-100 “со­лод­ких” світо­вих ком­паній, по­ча­ла­ся у да­ле­ко­му 1991 р. Са­ме тоді Во­ло­ди­мир Ав­ра­мен­ко з парт­не­ром Ва­лерієм Крав­цем по­ча­ли ім­пор­ту­ва­ти ка­као-про­дук­ти для кон­ди­терсь­ких фаб­рик Украї­ни. Вже за три ро­ки бу­ло за­по­чат­ко­ва­но власне ви­роб­ниц­тво. Пе­ре­лом­ним став 1999 р., ко­ли па­ну Ав­ра­мен­ку вда­ло­ся за­лу­чи­ти до спра­ви стра­те­гіч­но­го ін­ве­сто­ра — Western NIS Enterprise Fund, ка­піталі­зо­ва­ний уря­дом США. Про­тя­гом 2003-2004 рр. “АВК” вже ма­ло в ак­тиві дві по­туж­ні фаб­ри­ки — у До­не­ць­ку та Дні­прі.

Але події 2014 р. внес­ли ко­рек­ти­ви: ком­панія втра­ти­ла кон­троль над своїм флаг­ма­ном — До­не­ць­кою фаб­ри­кою — і бу­ла ви­му­ше­на зо­се­ре­ди­ти го­ловне ви­роб­ниц­тво на фаб­ри­ці у Дні­прі. Сам Во­ло­ди­мир Ав­ра­мен­ко вва­жає, що ос­нов­ною втра­тою бу­ли не ма­теріаль­ні збит­ки ($150-200 млн), а квалі­фі­ко­вані робіт­ни­ки, які за­ли­ши­ли­ся за лінією роз­ме­жу­ван­ня в Дон­басі.

За­раз “АВК” екс­пор­тує про­дук­цію у більш ніж 60 країн і пла­нує за п’ять ро­ків зро­би­ти Дні­п­ро шо­ко­лад­ною сто­ли­цею Украї­ни. Так, у лю­то­му 2018 р. ком­панія пред­ста­ви­ла свою про­дук­цію се­ред го­лов­них світо­вих кон­ди­терсь­ких брен­дів у Ні­меч­чині, на між­на­род­ній ви­став­ці ISM, яку ще на­зи­ва­ють “кон­ди­терсь­кою Мек­кою в Кель­ні”. Зас­нов­ник ком­панії Во­ло­ди­мир Ав­ра­мен­ко осо­би­сто очо­лив де­ле­га­цію ком­панії та взяв участь у пе­ре­го­во­рах — ад­же на ви­став­ку зби­ра­ють­ся біз­не­сме­ни не ли­ше з ЄС, а й з країн Азіатсь­ко-ти­хо­оке­ансь­ко­го ре­гіо­ну, Аравії то­що. Про­тя­гом чо­ти­рьох днів бу­ло про­ве­де­но по­над 160 пе­ре­мо­вин з по­тен­цій­ни­ми клієн­та­ми. Стенд відві­да­ли біз­нес-де­ле­га­ції з більш ніж 60 країн.

Під час ви­став­ки особ­ли­ву ува­гу пан Ав­ра­мен­ко при­ді­лив пи­тан­ню що­до особ­ли­во­сті ви­да­чі Украї­ною сер­ти­фі­ка­та на пе­ре­ве­зен­ня за фор­мою EUR.1. Зо­кре­ма, йш­ло­ся про краї­ни, які не вхо­дять до ЄС, на­при­клад Ма­рок­ко, Ал­жир, де ми­то скла­дає 25% й ім­порт з Украї­ни стає неви­гід­ним. У ком­панії пе­ре­ко­нані, що це пи­тан­ня необ­хід­но ви­рі­шу­ва­ти на дер­жав­но­му рів­ні і спіль­но з про­філь­ни­ми міністер­ства­ми ве­сти діа­лог із Єв­ро­пою.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.