06

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

По­ча­ти свій біз­нес мож­на з ви­рі­шен­ня осо­би­стих сі­мей­них про­блем. У Вла­ди­сла­ва Бур­ди прак­тич­но все так і по­ча­ло­ся ще в 1994 р., ко­ли в йо­го жит­ті ста­ли­ся три зна­чу­щі події: на­род­жен­ня пер­шо­го си­на, за­кін­чен­ня Одесь­ко­го універ­си­те­ту й офі­цій­на реєстра­ція ком­панії “Єв­ро­про­дукт” (Redhead). Ком­панія, стар­то­вий ка­пітал якої склав $3 тис., по­чи­на­ла­ся з п’яти лю­дей і нині “до­рос­ла” до 2200 осіб.

“Ко­ли у мене на­ро­ди­ла­ся пер­ша ди­ти­на, ви­ник­ло пи­тан­ня, де бра­ти якісне хар­чу­ван­ня. На українсь­ких по­ли­цях та­ко­го про­дук­ту не бу­ло. З’їз­див­ши за хар­чу­ван­ням до Моск­ви, я зро­зу­мів, що по­пит на цей про­дукт ве­ли­чез­ний і на ньо­му мож­на непо­га­но за­ро­би­ти в Україні”, — зга­дує пан Бур­да.

Пер­шим ве­ли­ким парт­не­ром “Єв­ро­про­дук­ту” став Емір Хр­ко­вич, мос­ковсь­кий пред­став­ник ком­паній Kolinska і Fructal, який від­ван­та­жив пар­тію со­ків Frutek вар­тістю $50 тис. без пе­ре­д­опла­ти. За ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го ро­ку спів­робіт­ництва Вла­ди­слав Бур­да се­ред кра­щих дис­триб’юторів ТМ Bebi на те­ри­торії країн СНД от­ри­мав на­го­ро­ду від Kolinska, піс­ля чо­го бу­ло під­пи­са­но кон­тракт на пря­мий ім­порт дитя­чо­го хар­чу­ван­ня зі Сло­венії (Bebi та Frutek).

Рік по то­му бу­ло ство­ре­но ме­ре­жу ро­здріб­ної тор­гів­лі “Ан­тош­ка”, а “Єв­ро­про­дукт” (Redhead) став од­ним з се­ми ім­пор­терів Nestlé в Україні, під­пи­сав­ши кон­тракт на пря­мі по­став­ки. Про­тя­гом п’яти ро­ків про­да­жі Redhead збіль­ши­ли­ся в 50 разів. 2008 р., ко­ли у ме­ре­жі налі­чу­вав­ся 31 ма­га­зин, річ­ний обо­рот скла­дав до $200 млн. За­раз в Україні вже 41 ма­га­зин ме­ре­жі “Ан­тош­ка”.

З 2001 р. ма­га­зи­ни “Ан­тош­ка” біль­шої тор­го­вель­ної пло­щі від­кри­ва­ють­ся у цен­траль­них рай­о­нах най­біль­ших міст Украї­ни — Оде­си, Киє­ва та Хар­ко­ва. В цей же час ком­панія від­кри­ває спе­ціалі­зо­ва­ний ма­га­зин ігра­шок “Каз­ка Но­ва”.

2003 р. Redhead ви­хо­дить у “люк­со­вий” сег­мент і від­кри­ває ме­ре­жу бу­ти­ків “Наслед­никъ’”. А за три ро­ки на­зву ме­ре­жі бу­ло за­мі­не­но на Daniel.

У 2009 р. за іні­ціа­ти­ви Вла­ди­сла­ва Бур­ди в Україні від­кри­ло­ся пред­став­ниц­тво між­на­род­но­го об’єд­нан­ня сі­мей­них ком­паній — Family Business Network (FBN), пре­зи­ден­том яко­го він став.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.