10

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Оле­на Во­ло­ши­на пра­ц­ює у фі­нан­со­во­му сек­торі з 1992 р., а з 1998 р. очо­лює українсь­ке пред­став­ниц­тво IFC. Незмін­но фі­гу­рує у рей­тин­гах найвп­ли­во­ві­ших жі­нок краї­ни. IFC — це під­розділ Світо­во­го бан­ку, що ли­ше 2017 р. ін­ве­сту­вав в українсь­ку еко­но­міку близь­ко $250 млн.

За­га­лом ін­ве­сти­ції IFC в Украї­ну пе­ре­ви­щи­ли

$3,2 млрд (90 про­ек­тів у різ­них га­лу­зях еко­но­міки). Ко­ор­ди­ну­ю­чи діяль­ність IFC в Україні, пані Во­ло­ши­на від­по­ві­дає за за­лу­чен­ня ін­ве­сти­цій та здійс­нює на­гляд над іс­ну­ю­чи­ми ін­ве­сти­цій­ни­ми про­ек­та­ми. Та­кож во­на ак­тив­но до­лу­че­на до ро­бо­ти кон­суль­та­тив­них про­ек­тів IFC в Україні. Ро­бо­та у кор­по­ра­ції на­да­ла їй мож­ливість от­ри­ма­ти знач­ний кон­суль­та­тив­ний до­свід з пи­тань при­ва­ти­за­ції та ін­ве­сти­цій.

До сво­го при­зна­чен­ня на по­са­ду го­ло­ви пред­став­ництва пані Во­ло­ши­на бу­ла за­ступ­ни­ком керів­ни­ка кон­суль­та­тив­но­го про­ек­ту IFC “Ма­ла при­ва­ти­за­ція в Україні” (1994-1996 рр.) і за­без­пе­чу­ва­ла діяль­ність кон­суль­тан­тів з ма­лої при­ва­ти­за­ції у 18 містах Украї­ни, а та­кож ко­ор­ди­ну­ва­ла зв’яз­ки IFC з уря­дом Украї­ни на всіх рів­нях.

На­разі IFC опікуєть­ся низ­кою но­вих про­ек­тів, зо­кре­ма для ви­роб­ни­ків мо­ло­ка та з онов­лен­ня транс­пор­ту. Кор­по­ра­ція ве­де пе­ре­го­во­ри з муні­ци­палі­те­та­ми Киє­ва, Маріу­по­ля, Хмель­ни­ць­ко­го та ін­ших міст. У Києві спіль­но зі Світо­вим бан­ком роз­гля­даєть­ся план роз­вит­ку транс­порт­ної си­сте­ми, вклю­ча­ю­чи Light Rail (лег­ко­рей­ко­вий транс­порт, в то­му числі трам­вай), до­ро­ги,

Bus rapid transit (швид­кіс­ний ав­то­бус­ний транс­порт). Для Маріу­по­ля об­го­во­рюєть­ся за­ку­пів­ля тро­лей­бу­сів.

Мо­лоч­ний сег­мент вза­галі но­вий для IFC. “Дов­гі ро­ки цей сек­тор страж­дав, тож за­раз при­єм­но ба­чи­ти по­тен­ціал. Рані­ше у цьо­го сек­то­ра був “неви­ба­гли­вий” спо­жи­вач. Росія за­би­ра­ла всю про­дук­цію, яку ли­ше мог­ла. Те­пер цей ри­нок для нас за­кри­тий, а на­ші ви­роб­ни­ки шу­ка­ють но­ві. Від­так, по­тріб­ні но­ві стан­дар­ти”, — за­ува­жує Оле­на Во­ло­ши­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.