11

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Єв­генія Гап­чинсь­ка по­ча­ла ма­лю­ва­ти ві­до­мих ба­гатьом ян­го­лят, які ста­ли брен­дом, ще пра­ц­ю­ю­чи в га­ле­реї “Сріб­ні дзво­ни”. Но­ча­ми во­на ви­га­ду­ва­ла каз­ко­вих чо­ло­віч­ків, зай­чи­ків, ян­го­лят, від­то­чу­ю­чи свою май­стер­ність все біль­ше і біль­ше. І якось гос­по­ди­ня га­ле­реї доз­во­ли­ла їй вла­шту­ва­ти свою ви­став­ку. Ця подія від­бу­ла­ся 2003 р. і ста­ла по­чат­ком по­пу­ляр­но­сті й роз­вит­ку брен­да Gapchinska.

Пані Єв­генія є влас­ни­ком “Га­ле­рей щастя” в Києві, Одесі, Дні­прі та Москві.

Її кар­ти­ни є в ба­гатьох при­ват­них ко­лек­ціях і му­зе­ях Украї­ни, Росії, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Ве­ли­ко­бри­танії, Японії та США. По­лот­на Єв­генії Гап­чинсь­кої збері­га­ють­ся в до­маш­ніх ко­лек­ціях Лу­ча­но Па­ва­рот­ті, Ан­дрія Шев­чен­ка, Со­фії Ро­та­ру, Іва­на Мал­ко­ви­ча, Во­ло­ди­ми­ра Спі­ва­ко­ва, Ті­ни Кaн­де­ла­кі й ба­гатьох ін­ших ві­до­мих віт­чиз­ня­них і світо­вих осо­би­сто­стей. Вар­тість її кар­тин — від 100 тис.грн.

Ян­го­ля­та, діти, зай­чи­ки — їх мож­на по­ба­чи­ти на чо­му зав­год­но: ко­роб­ці цу­ке­рок, гелі для ду­шу, одязі, пред­ме­тах ін­тер’єру, по­суді, чохлі для те­ле­фо­ну то­що.

“Не бу­ду лу­ка­ви­ти, гро­ші для мене зна­чать ба­га­то. Я так біг­ла і по­спі­ша­ла не для то­го, щоб ста­ти ві­до­мою і по­пу­ляр­ною. Я хо­ті­ла за­ро­би­ти гро­шей собі, чо­ло­ві­ко­ві, ди­тині. Я біг­ла, не ба­ча­чи ні неба, ні зем­лі. Для мене гро­ші ма­ють ве­ли­ке зна­чен­ня. Я від­чу­ваю до них по­ва­гу, але у мене немає з ни­ми ро­ма­ну!” — ска­за­ла Єв­генія Гап­чинсь­ка од­но­му з ви­дань.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.