12

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Пріз­ви­ще Гресь у світі українсь­кої мо­ди вже дав­но ста­ло брен­дом. Пер­ший ди­зай­нерсь­кий до­свід Вік­торія от­ри­ма­ла в За­кар­патсь­ко­му му­зич­но­дра­ма­тич­но­му те­ат­рі. Ту­ди її за­про­си­ли пра­ц­ю­ва­ти 1987 р. од­ра­зу по за­кін­чен­ні Мос­ковсь­ко­го тек­стиль­но­го ін­сти­ту­ту. Там же в Уж­го­роді 1993 р. пані Гресь по­ча­ла свою са­мо­стій­ну ди­зай­нерсь­ку кар’єру і вла­шту­ва­ла шоу мод. Ко­лек­ція налі­чу­ва­ла 35 мо­де­лей одя­гу.

“Я за­вжди зна­ла, що бу­ду зай­ма­ти­ся твор­чою про­фесією. Але сло­ва “ди­зай­нер” за ра­дянсь­ких часів не бу­ло. Бу­ло — “ху­дож­ник-мо­дель­єр”, і бу­ли ху­дож­ні са­ло­ни, в яких ху­дож­ни­ки щось про­да­ва­ли. Це все бу­ло в ка­те­горії при­клад­но­го ми­стецтва. Цьо­го ніх­то не від­мі­няв і за­раз, але це фор­му­лю­ван­ня відій­шло, й усі ста­ли ди­зай­не­ра­ми”, — зга­дує пані Вік­торія.

За 10 ро­ків у цен­трі Киє­ва від­кри­вся пер­ший бу­тик пані Гресь, а 2000 р. бу­ло за­реєст­ро­ва­но тор­го­ву мар­ку Victoria Gres.

А вже за три ро­ки ди­зай­нер по­ка­за­ла свої ко­лек­ції в США і Ка­на­ді, а в 2005-2007 рр. — на Russian Fashion Week в Москві. З 2008 р. пані Гресь є од­ною з най­ві­до­мі­ших ди­зай­нерів в Україні, її ко­лек­ції ре­гу­ляр­но де­мон­стру­ють­ся під час Ukrainian Fashion Week.

Вік­торія Гресь ро­з­ро­би­ла ди­зайн 12 ко­стю­мів для га­строль­но­го турне “Rock Witchu” Джа­нет Джек­сон, а 2014 р. — ство­ри­ла ден­ний варіант ко­стю­ма для пер­шої леді Украї­ни Ма­ри­ни По­ро­шен­ко, яка бу­ла при­сут­ня на інав­гу­ра­ції сво­го чо­ло­віка. Дру­жи­на гла­ви на­шої дер­жа­ви бу­ла в шов­ко­вій сук­ні пря­мо­го си­лу­е­ту і літ­ньо­му ла­ван­до­во­му паль­то.

Сук­ні й ко­стю­ми від Вік­торії Гресь ма­ють у своїх гар­де­робах зна­ме­ни­то­сті, се­ред яких На­дія Мей­хер, Джа­ма­ла, Іри­на Ге­ра­щен­ко, Ті­на Ка­роль, Олексій Вер­тинсь­кий, Іри­на Да­ни­левсь­ка та ба­га­то ін­ших пуб­ліч­них лю­дей.

Її улюб­лене хобі — “при­кра­са ін­тер’єру” — пе­ре­рос­ло у де­ко­ра­торсь­ке ательє Gres Decor. По­чи­на­ло­ся все зі ство­рен­ня ко­лек­ції ви­шу­ка­них ре­чей з тек­сти­лю — роз­ши­ті по­душ­ки, шир­ми і пан­но, а за­раз це лінія Home Life. Як ска­за­ла пані Вік­торія в од­но­му з ін­терв’ю, “ба­га­то ди­зай­нерів одя­гу в під­сум­ку при­хо­дять до де­ко­ру­ван­ня ін­тер’єрів. Ад­же ін­тер’єр є про­до­в­жен­ням гар­де­роба”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.