13

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Свій біз­нес Олек­сандр Гро­ми­ко роз­по­чав по­над 20 ро­ків то­му — з ім­пор­ту і дис­три­бу­ції по­бу­то­вої елек­тро­тех­ніки ві­до­мих за­рубіж­них брен­дів. По­сту­по­во ім­пор­тер пе­ре­тво­ри­вся на ви­роб­ни­ка, а зго­дом по­вністю змі­нив імідж і по­чав екс­пор­ту­ва­ти про­дук­цію.

Вже 2008 р. роз­по­ча­ло­ся ви­роб­ниц­тво в Ка­неві, а за­раз за­вер­шуєть­ся мо­дер­ні­за­ція за­во­ду в Чер­ка­сах. Ін­ве­сти­ції у ці про­ек­ти скла­ли

$23 млн.

За да­ни­ми ін­вест­ком­панії Dragon Сapital, част­ка KTD Group на рин­ку по­бу­то­вої тех­ніки Украї­ни скла­дає 14%, а за­галь­на но­мен­кла­ту­ра про­дук­ції пе­ре­ви­щує 500 по­зи­цій в 66 ка­те­горіях. Крім то­го, тех­ніка ре­алі­зуєть­ся в 50 краї­нах, зов­ніш­ні про­да­жі за­без­пе­чу­ють

35% за­галь­ної ви­руч­ки.

Як під­креслює Олек­сандр Гро­ми­ко, всі ви­ро­би ком­панії є су­то українсь­ки­ми ро­з­роб­ка­ми, які ви­го­тов­ля­ють­ся ви­ключ­но в Україні. Особ­ли­вою гор­дістю є дві остан­ні ро­з­роб­ки — теп­ло­вен­ти­ля­то­ри і по­бу­то­ві елек­тро­пе­чі з подвій­ним ск­лом, за­в­дя­ки чо­му зов­ніш­ній кон­тур пе­чі за­ли­шаєть­ся хо­лод­ним. Цю про­дук­цію ком­панія вже по­ча­ла по­став­ля­ти в краї­ни ЄС, а остан­нім “про­ри­вом”

KTD Group став вихід на ри­нок Фран­ції.

Вліт­ку цьо­го ро­ку на мо­дер­ні­зо­ва­но­му за­воді в Чер­ка­сах роз­поч­неть­ся ви­роб­ниц­тво по­бу­то­вих хо­ло­диль­ни­ків класів енер­го­з­бе­ре­жен­ня А++ і А+++, та­кож ро­з­ра­хо­ва­них на про­су­ван­ня на єв­ро­пейсь­ко­му рин­ку.

На всіх ви­ро­бах, що екс­пор­ту­ють­ся ком­панією Олек­сандра Гро­ми­ка, є над­пис Made in Ukraine. Тоб­то для ба­гатьох лю­дей в світі по­бу­то­ва тех­ніка бу­де міц­но асо­цій­о­ва­на з Украї­ною як по­ста­чаль­ни­ком склад­них ін­но­ва­цій­них по­бу­то­вих ви­робів, а не де­ше­вої си­ро­ви­ни. Са­ме те, що на­ша краї­на має чу­до­вий ін­но­ва­цій­ний ви­роб­ни­чий по­тен­ціал і всі мож­ли­во­сті для екс­пор­ту про­дук­ції з ви­со­кою до­да­ною вар­тістю, пан Гро­ми­ко і під­креслює на різ­но­маніт­них між­на­род­них кон­фе­рен­ціях.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.