14

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

1993 р. Ігор Гу­мен­ний за­сну­вав та очо­лив “Українсь­ку пив­ну ком­панію” — Ukrainian Beer Company (UBC), штат якої за­раз налі­чує 5 тис. спів­робіт­ни­ків. Біз­нес UBC Group скла­даєть­ся з се­ми ос­нов­них на­прям­ків.

UBC Сool зай­маєть­ся ро­з­роб­кою та ви­роб­ниц­твом хо­ло­диль­ної тех­ніки для на­поїв та про­дук­тів, до її скла­ду вхо­дить за­вод у м.дер­га­чі (Хар­ківсь­ка обл.). Це чи не най­біль­ший у світі за­вод із ви­роб­ництва хо­ло­диль­но­го об­лад­нан­ня.

UBC Promo опікуєть­ся ро­з­роб­кою та ви­роб­ниц­твом про­мо­ушн-ма­теріалів. UBC Engineering — на­дан­ням мон­таж­них та пус­ко­на­ла­год­жу­валь­них робіт у сфері хар­чо­вої та пе­ре­роб­ної про­ми­сло­во­сті. UBC Service — на­дан­ням серві­су та по­слуг із ре­кон­струк­ції про­фесій­но­го хо­ло­диль­но­го об­лад­нан­ня. UBC Distribution — про­да­жем про­дук­тів та по­слуг усієї групи. UBC Armature — про­ек­ту­ван­ням та ін­ста­ля­цією об­лад­нан­ня та тех­ніч­них про­цесів, дис­три­бу­цією про­ми­сло­вої ар­ма­ту­ри та розхід­них ма­теріалів. Та­кож UBC Group на­ле­жить ме­ре­жа пив­них ре­сто­ранів Stargorod у СНД та краї­нах Бал­тії.

За­раз ком­панія зна­хо­дить­ся у про­цесі будів­ництва но­во­го “хо­ло­диль­но­го” за­во­ду у Він­ни­ці. Ви­роб­ниц­тво бу­дуєть­ся для збіль­шен­ня рин­ко­вої част­ки у Захід­ній Єв­ро­пі та США. UBC Group — #1 у світі з ви­роб­ництва охо­лод­жу­ва­чів, #2 у Схід­ній Єв­ро­пі та #1 в Україні з ви­роб­ництва хо­ло­диль­них шаф, най­біль­ший у світі ви­роб­ник ке­ра­міч­них ко­лон для роз­ли­ву пи­ва, най­біль­ший у Схід­ній Єв­ро­пі ви­роб­ник про­мо­про­дук­ції — спе­ціалі­зо­ва­них меб­лів, тен­тів, світ­ло­вої ре­кла­ми, про­мо­ма­теріалів. Кож­ну го­ди­ну UBC Group ви­роб­ляє сім мо­ро­зиль­них ларів, дев’ять пи­во­охо­лод­жу­ва­чів, 15 хо­ло­диль­них шаф. Част­ка екс­пор­ту у ви­руч­ці — по­над 70%. Ком­панія має по­над

600 клієн­тів, се­ред яких Pepsico, Coca-cola, Nestle, Kraft Foods, Carlsberg, AB Inbev, Heineken, Anadolu Efes, Molson Coors, “Оча­ко­во”, “Обо­лонь”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.