16

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Яро­сла­ву Джон­сон при­зна­чи­ли пре­зи­ден­том і го­лов­ним ви­ко­нав­чим ди­рек­то­ром WNISEF в січ­ні 2015 р. На цій по­са­ді пані Джон­сон здійс­нює керів­ниц­тво та за­галь­ний кон­троль над впро­ва­д­жен­ням про­ек­тів WNISEF і вод­но­час за­ли­шаєть­ся чле­ном Ра­ди ди­рек­торів Фон­ду. Во­на на­ро­ди­ла­ся в Україні, зго­дом ра­зом з бать­ка­ми емі­гру­ва­ла до США. Пані Джон­сон є ви­пуск­ни­цею Goucher College та юри­дич­ної шко­ли Універ­си­те­ту шта­ту Віс­кон­сін, де бу­ла ре­дак­то­ром юри­дич­но­го жур­на­лу, а 1977 р. от­ри­ма­ла сту­пінь док­то­ра пра­ва.

Яро­сла­ва Джон­сон є зас­нов­ни­ком та екс­го­ло­вою Аме­ри­кансь­ко-українсь­кої ра­ди з пи­тань біз­не­су, яка бу­ла ор­гані­за­то­ром пер­шо­го ві­зи­ту до США Пре­зи­ден­та Украї­ни у 1991 р. В 1992 р. во­на ор­гані­зу­ва­ла пер­шу кон­фе­рен­цію з пи­тань тор­гів­лі “Украї­на — США” для аме­ри­кансь­ких ком­паній. У 1994 р. ко­лиш­ній пре­зи­дент США Білл Клін­тон при­зна­чив пані Джон­сон чле­ном Ра­ди ди­рек­торів Western NIS Enterprise Fund, і во­на є ак­тив­ним чле­ном Ра­ди ди­рек­торів Фон­ду з мо­мен­ту йо­го ство­рен­ня. До то­го пані Джон­сон бу­ла ке­ру­ю­чим парт­не­ром од­нієї між­на­род­ної юри­дич­ної фір­ми в Києві, яку во­на за­сну­ва­ла на по­чат­ку 1990-х ро­ків.

У сфері кор­по­ра­тив­ної прак­ти­ки має ве­ли­кий між­на­род­ний до­свід з на­дан­ня юри­дич­них кон­суль­та­цій з пи­тань угод M&A, ство­рен­ня спіль­них під­при­ємств, фі­нан­со­вих тран­зак­цій, фі­нан­с­у­ван­ня про­ек­тів і до­три­ман­ня ви­мог

За­ко­ну про ко­руп­цію за кор­до­ном (Foreign Corrupt Practices Act) у США і краї­нах Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи. За більш ніж 20 ро­ків ро­бо­ти за кор­до­ном пані Джон­сон на­да­ла юри­дич­ні кон­суль­та­ції з пи­тань між­на­род­них тран­зак­цій з Украї­ною ба­гатьом за­хід­ним ба­га­то­на­ціо­наль­ним ком­паніям. Біз­нес На­талії Єре­мєєвої по­чи­нав­ся із жі­но­чої ін­туї­ції та стар­то­во­го ка­піта­лу при­близ­но в $5 тис. 20 ро­ків то­му по­друж­жя Єре­мєєвих ін­ве­сту­ва­ло цю су­му в об­лад­нан­ня і ма­теріа­ли для ви­го­тов­лен­ня пер­шої пар­тії вікон. На по­чат­ку своєї діяль­но­сті ком­панія Stekloplast ви­го­тов­ля­ла 50 вікон на мі­ся­ць, або по два вік­на за до­бу, а за­раз — вже 1,8 тис. ме­та­ло­пла­сти­ко­вих і алю­мінієвих кон­струк­цій на до­бу. На­разі до скла­ду ком­панії вхо­дять роз­ви­ну­та ме­ре­жа про­да­жів, по­туж­ний ви­роб­ни­чий ком­плекс, ін­жинірин­го­вий де­пар­та­мент, а у порт­фоліо більш ніж 300 будівель­них об’єк­тів.

Три ро­ки то­му пані Єре­мєє­ва зро­зу­мі­ла, що ком­панії за­тіс­но в Україні, то­му зай­ня­ла­ся ви­во­дом про­дук­ції — а це су­час­ні кон­струк­тив­но склад­ні та енер­го­з­бері­га­ю­чі фа­са­ди — на світо­вий ри­нок. Пер­ший за­кор­дон­ний про­ект вда­ло­ся ре­алі­зу­ва­ти в Ка­зах­стані, піс­ля чо­го україн­ців по­ча­ли по­мі­ча­ти у світі. Далі на­пра­ц­ю­ва­ли про­ек­ти в Грузії, Азер­бай­джані, Ав­стралії, Гер­манії, Швей­ца­рії, Бель­гії і на­віть у краї­нах Аф­ри­ки.

Місія, яку нині сфор­му­лю­ва­ла для се­бе пані Єре­мєє­ва, про­ста — про­тя­гом на­ступ­них п’яти ро­ків зро­би­ти Stekloplast аген­том Украї­ни в світі. “Я впев­не­на, ми змо­же­мо до­ве­сти світо­ві, що україн­ці вмі­ють бу­ду­ва­ти не ли­ше ру­ка­ми, а й міз­ка­ми”, — го­во­рить пані Єре­мєє­ва. Во­на та­кож за­зна­чає, що в Україні сфор­мо­ва­на по­туж­на ін­же­нер­но-про­ек­ту­валь­на шко­ла, а україн­ці здат­ні пра­ц­ю­ва­ти швид­ко, якіс­но і від­по­ві­даль­но. Фак­тич­но са­ме цим ком­панія і зай­маєть­ся, по­ста­вив­ши собі за ме­ту за на­ступ­ні п’ять ро­ків збіль­ши­ти част­ку екс­пор­ту в струк­турі збу­ту з ниніш­ніх 15% до 50%.

За­раз На­талія Єре­мєє­ва літає по світу в по­шу­ках ці­ка­вих і вод­но­час склад­них про­ек­тів. Ком­панія не оми­нає будівель­ні май­дан­чи­ки країн Близь­ко­го Схо­ду, які ак­тив­но роз­бу­до­ву­ють­ся, а та­кож країн Єв­ро­пи та

Аме­ри­ки. Пані Єре­мєє­ва споді­ваєть­ся, що ви­со­ко­квалі­фі­ко­вані ін­же­не­ри

Stekloplast не по­пов­нять ко­гор­ту тру­до­вих мі­гран­тів, ад­же во­на при­ве­зе їм ці­каві, зна­чу­щі в світо­во­му кон­тексті про­ек­ти до­до­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.