17

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

На фар­ма­цев­тич­но­му за­воді “Фар­мак” Фі­ля Же­б­ровсь­ка про­пра­ц­ю­ва­ла біль­ше 38 ро­ків. Го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ком­панії го­во­рить, що “Фар­мак” для неї — і дім, і ро­ди­на, і хобі, і сенс жит­тя. Пані Же­б­ровсь­ка ніко­ли не доз­во­ля­ла ком­панії зни­зи­ти тем­пи роз­вит­ку. “Ми ро­зу­мі­ли: як­що зу­пи­ни­мо­ся на один крок, зна­чить, на п’ять по­вер­не­мо­ся на­зад. То­му, не­зва­жа­ю­чи ні на що, ми йшли шля­хом ін­тен­сив­но­го роз­вит­ку”, — по­яс­нює во­на.

Торік ком­панія “Фар­мак”, яка щоріч­но ви­во­дить на ри­нок близь­ко 20 но­вих пре­па­ратів, вось­мий рік по­спіль ста­ла лі­де­ром українсь­ко­го фар­ма­цев­тич­но­го рин­ку. То­го ж ро­ку ком­панія увій­ш­ла до Топ-5 най­ін­но­ва­цій­ні­ших ком­паній Украї­ни. На під­при­єм­стві за­сто­со­ву­ють но­віт­ні під­хо­ди до ро­з­роб­ки й під­го­тов­ки лікарсь­ких за­собів, впро­ва­д­жу­ю­чи су­час­ні тех­но­ло­гії.

Ком­панію доб­ре зна­ють і за кор­до­ном. З 2016 р. “Фар­мак” екс­пор­ту­ва­ла 24,6% ви­роб­ле­них ме­ди­ка­мен­тів, і в най­б­лиж­чі ро­ки пла­нує до­ве­сти част­ку зов­ніш­ньої тор­гів­лі в за­галь­но­му обсязі ре­алі­за­ції ліків до 40%. 19 ви­роб­ни­чих ліній ком­панії від­по­ві­да­ють ви­мо­гам GMP, що доз­во­ляє ви­го­тов­ля­ти якіс­ні пре­па­ра­ти як для Украї­ни, так і для ін­ших рин­ків. Щоріч­но під­при­єм­ства ком­панії відві­ду­ють 15 між­на­род­них ін­спек­цій, що доз­во­ляє їй екс­пор­ту­ва­ти про­дук­цію до більш ніж 20 країн. У фарм­ви­роб­ни­ка є свої пред­став­ництва в Уз­бе­ки­стані, Ка­зах­стані, Кир­гиз­стані, Росії, Бі­ло­русі. Ком­панія по­сі­дає 3-є міс­це на рин­ку Уз­бе­ки­ста­ну і 10-е — на рин­ку Кир­гиз­ста­ну.

Як ска­за­ла Фі­ля Же­б­ровсь­ка, “по­ки ком­панія не зай­має 10-е або 20-е міс­це на кон­ку­рент­но­му рин­ку в Єв­ро­пі, але ру­хаєть­ся в цьо­му на­прям­ку”. Зо­кре­ма, 2016 р. “Фар­мак” при­дба­ла ком­панію в Поль­щі і на­ро­щує там свої мар­ке­тин­го­ві зу­сил­ля.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.