18

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Ос­нов­ний ак­тив Ан­дрія Зде­сен­ка — ком­панія “Біо­сфе­ра”, яка є лі­де­ром рин­ку то­варів для до­гля­ду за осе­лею і пер­со­наль­ної гі­гіє­ни в Схід­ній Єв­ро­пі. За 20 ро­ків ком­панія ви­ве­ла свою про­дук­цію на більш ніж 20 рин­ків, вклю­ча­ю­чи Аф­ри­ку. Два ро­ки то­му спіль­но з фран­цузь­кою Lemoine Groupe пан Зде­сен­ко по­бу­ду­вав за­вод з ви­роб­ництва ват­ної про­дук­ції в Естонії. Ін­ве­сти­ції “Біо­сфе­ри” скла­ли €5,5 млн.

Ан­дрій Зде­сен­ко ре­тель­но сте­жить за своїм імід­жем, на­ма­га­ю­чись не про­пус­ка­ти єв­ро­пейсь­кі тиж­ні мо­ди. За­хоплен­ня ві­до­бра­зи­ло­ся й на йо­го біз­несі. З 2008 р. Ан­дрій Зде­сен­ко роз­ви­ває влас­ну ме­ре­жу бу­ти­ків пре­міум-кла­су Charisma Fashion Group. Онов­ле­ний во­се­ни бу­тик Shabelski вже удо­стоїв­ся пре­мії за кра­щий ди­зайн ін­тер’єру і за­во­ю­вав сла­ву од­но­го з най­мод­ні­ших взут­тєвих бу­ти­ків в країні. За сло­ва­ми па­на Зде­сен­ка, fashion­за­хоплен­ня пе­ре­рос­ло в біз­нес і доз­во­ляє йо­му не втра­ча­ти по­чут­тя клієн­та і якість серві­су. “Про­да­ю­чи близь­ко мільй­о­на оди­ни­ць про­дук­ції Biosphere на день, я не знаю всіх своїх клієн­тів в об­лич­чя, але вар­то “об­ла­жа­ти­ся” з серві­сом в бу­ти­ках, і ре­ак­ція моїх клієн­тів бу­де мит­тє­вою. Одне на­ни­зуєть­ся на ін­ше!” — за­ува­жує біз­не­смен.

Ан­дрій Зде­сен­ко во­лодіє фран­ши­зою Vapiano в Україні, яка пред­став­ле­на дво­ма ре­сто­ра­на­ми Vapiano в Києві та Ль­во­ві. “В од­ній з ту­ри­стич­них поїз­док за­в­дя­ки про­гу­лян­кам і вив­чен­ню fashionі ре­сто­ран­них “пам’яток” я від­крив для се­бе Vapiano. Це бу­ло у Франк­фур­ті, ко­ли, ідучи вогкою осін­ньою ву­ли­цею, я по­ба­чив у ве­ли­чез­них вік­нах вщерть за­пов­не­ний ре­сто­ран з ду­же ці­ка­вим ін­тер’єром, вдих­нув апе­тит­ний аро­мат сві­жих па­сти й пі­ци і по­чув гул жва­во­го спіл­ку­ван­ня го­стей”, — зга­дує біз­не­смен. 2017 р. київсь­кий ре­сто­ран удо­стоїв­ся зван­ня кра­що­го ре­сто­ра­ну фран­ши­зи в світі. Третій Vapiano го­туєть­ся до від­крит­тя в сто­ли­ці вже цьо­горіч.

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку Ан­дрій Зде­сен­ко з парт­не­ром ін­ве­сту­ва­ли $100 тис. у Biosphere Startup Platform. Про­ект шу­кає пер­спек­тив­ні тех­но­ло­гіч­ні стар­та­пи в Україні та за кор­до­ном, на­да­ю­чи фі­нан­с­у­ван­ня п’ятьом най­к­ра­щим з пер­спек­ти­вою ви­хо­ду на Kickstarter.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.