19

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Київсь­кий го­дин­ни­ко­вий за­вод (КГЗ), ідей­ним зас­нов­ни­ком і влас­ни­ком яко­го є Олексій Зо­ло­тарьов, по­чав пра­ц­ю­ва­ти на По­долі 21 рік то­му. Власне, ви­роб­ниц­тво віт­чиз­ня­них го­дин­ни­ків ста­ло мож­ли­вим піс­ля то­го, як біз­не­смен, який на той час зай­мав­ся тор­гів­лею, по­тра­пив на Ба­зельсь­ку го­дин­ни­ко­ву ви­став­ку в Швей­ца­рії. Там він зро­зу­мів, що ор­гані­за­ція ви­роб­ництва го­дин­ни­ків ба­зуєть­ся на прин­ци­пі гло­баль­ної ко­опе­ра­ції, і по­бу­ду­вав ана­ло­гіч­ну біз­нес-мо­дель в Україні. Пер­ші кіль­ка ро­ків КГЗ зби­рав мо­делі російсь­ко­го брен­да “По­лет”, а про­рив влас­ної про­дук­ції на віт­чиз­ня­ний ри­нок став мож­ли­вим за­в­дя­ки ро­бо­ті під­при­єм­ства із кор­по­ра­тив­ним сег­мен­том. Го­дин­ни­ка­ми за­во­ду українсь­кі пре­зи­ден­ти по­ча­ли від­зна­ча­ти ви­дат­них співвіт­чиз­ни­ків. За­в­дя­ки вда­ло обра­но­му на по­чат­ку ви­роб­ництва ка­на­лу збу­ту влас­ни­ко­ві КГЗ вда­ло­ся сфор­му­ва­ти фі­нан­со­ву ба­зу та на­пра­ц­ю­ва­ти ба­зу по­ста­чаль­ни­ків ком­плек­ту­ю­чих. А це, в свою чер­гу, ство­ри­ло пе­ре­ду­мо­ви для на­род­жен­ня в 2002 р. влас­но­го го­дин­ни­ко­во­го брен­да “Клей­нод”. На українсь­ко­му го­дин­ни­ко­во­му ви­роб­ниц­тві ви­ко­ри­сто­ву­ють влас­ні кон­струк­торсь­кі та ди­зай­нерсь­кі ро­з­роб­ки, швей­царсь­кі ме­ханіз­ми і ком­плек­ту­ю­чі ви­со­кої яко­сті, що ви­го­тов­лені на ки­тайсь­ких фаб­ри­ках.

За 15 ро­ків іс­ну­ван­ня брен­да під­при­єм­ство ви­го­то­ви­ло близь­ко 200 тис. на­руч­них го­дин­ни­ків під влас­ною тор­го­вою мар­кою, а асор­ти­мент про­дук­ції пе­ре­ви­щує 150 мо­де­лей. При­чо­му за­вод ро­з­ро­бив кіль­ка на­ціо­наль­них ко­лек­цій — “Клей­но­ди Не­за­леж­но­сті” та “Ви­ши­ван­ка”, що є вті­лен­ням українсь­кої сим­воліки в ін­те­лек­ту­аль­но­му про­дук­ті.

При­міт­но, що до 2000-х ро­ків та­ко­го по­нят­тя, як “українсь­кий го­дин­ник”, вза­галі не іс­ну­ва­ло, а за­раз “Клей­но­ди” си­стем­но про­да­ють­ся на рин­ках Ка­на­ди, США та Єв­ро­пи. І хо­ча пер­ши­ми за­кор­дон­ни­ми клієн­та­ми “Клей­но­дів” бу­ли пред­став­ни­ки українсь­кої діас­по­ри, за­раз українсь­кі го­дин­ни­ки кон­ку­ру­ють із ві­до­ми­ми світо­ви­ми брен­да­ми.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.