20

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Цьо­го ро­ку од­но­му з най­біль­ших українсь­ких вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­них аг­ро­хол­дин­гів “Астар­та” ви­пов­ни­ло­ся 25 ро­ків. Вік­тор Іван­чик, зас­нов­ник і керів­ник ком­панії, зіз­наєть­ся, що ко­ли 25 ро­ків то­му він ство­рю­вав свый быз­нес, склад­но бу­ло уяви­ти, що ком­панія ви­ро­сте в аг­ро­ви­роб­ни­ка між­на­род­но­го мас­шта­бу. 2006 р. “Астар­та” ста­ла дру­гою пуб­ліч­ною українсь­кою аг­ро­ком­панією, яка роз­мі­сти­ла 20% ак­цій на Вар­шавсь­кій фон­до­вій бір­жі.

Ос­нов­ні на­прям­ки діяль­но­сті хол­дин­гу — ви­ро­щу­ван­ня цукро­вих бу­ря­ків, зер­но­вих і олій­них куль­тур, ви­роб­ниц­тво цук­ру, а та­кож мо­ло­ка і м’яса. За­раз у ком­панії вісім цукро­вих за­водів, які мо­жуть пе­ре­роб­ля­ти біль­ше 39 тис.т цукро­вих бу­ря­ків на до­бу. Та­кож в Пол­тавсь­кій об­ласті є за­вод по пе­ре­роб­ці сої та ви­роб­ництву біо­га­зу.

На від­мі­ну від кон­ку­рен­тів, які пра­ц­ю­ва­ли по­ста­ро­му, не вкла­да­ю­чи у ви­роб­ниц­тво, пан Іван­чик по­стій­но пі­дви­щу­вав ефек­тив­ність ви­ро­щу­ван­ня бу­ря­ка, мо­дер­ні­зу­вав ви­роб­ниц­тво, зни­жу­вав енер­го­за­тра­ти. Зо­кре­ма, остан­ні п’ять-шість ро­ків ви­роб­ник що­ро­ку зни­жує вит­ра­ти при­род­но­го га­зу на пе­ре­роб­ку 1 т цукро­вих бу­ря­ків в се­ред­ньо­му на 5-10%. За­в­дя­ки по­стій­но­му вдос­ко­на­лен­ню “Астар­та” ста­ла лі­де­ром українсь­ко­го цукро­варін­ня. Торік Украї­на увій­ш­ла в Топ-5 світо­вих екс­пор­терів бі­ло­го цук­ру, при цьо­му “Астар­та” за­без­пе­чи­ла близь­ко 30% за­галь­но­го екс­пор­ту. Крім цук­ру ком­панія екс­пор­тує зер­но­ві та тех­ніч­ні куль­ту­ри, соєвий шрот та олію.

Вік­тор Іван­чик за­вжди до­три­му­вав­ся прин­ци­пу — пра­г­ну­ти до немож­ли­во­го, щоб до­сяг­ти мак­си­маль­но­го. То­му “Астар­та” не про­сто “твер­до стоїть на но­гах”, а й ак­тив­но роз­ви­ваєть­ся. Во­на ін­ве­стує у ви­роб­ни­чі ак­ти­ви, в ін­фор­ма­цій­ні тех­но­ло­гії для аг­робіз­не­су, в будів­ниц­тво ін­фра­струк­ту­ри для збері­ган­ня про­дук­ції.

Та­кий гра­ве­ць не міг не за­ці­ка­ви­ти між­на­род­них парт­нерів. 2017 р. ка­надсь­кий ін­ве­сти­цій­ний фонд Fairfax при­дбав 27,8% ак­цій “Астар­ти”. Ува­гу ін­вест­фон­ду при­вер­ну­ли ціліс­ність і про­зорість українсь­кої ком­панії.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.