22

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Віта Кін вва­жаєть­ся фе­но­ме­ном не ли­ше в українсь­кій, але й у світо­вій fashionін­ду­стрії. Бренд, ство­ре­ний 2014 р., ду­же швид­ко під­ко­рив го­лов­ні подіу­ми та зай­няв по­мітне міс­це у гар­де­робах мод­ни­ць всьо­го світу.

2015 р. став тріум­фаль­ним для брен­да Vyshyvanka by Vita Kin. До шо­у­ру­мів ви­ши­ко­ву­ва­ла­ся чер­га “баєрів” з най­пре­стиж­ні­ших ма­га­зинів світу, в то­му числі Net-a-porter та matchesfashion.com (оби­д­ва — Ве­ли­ко­бри­танія). За­мо­в­лен­ня до­во­ди­лось ви­ко­ну­ва­ти у 5 разів швид­ше, а ко­лек­цію бу­ло роз­куп­ле­но про­тя­гом пів­го­ди­ни. Це ви­ве­ло бренд на но­вий рівень. Віта Кін ста­ла ла­у­ре­а­том но­мі­на­цій “Кра­щий ди­зай­нер ро­ку” пре­мії ELLE Style Awards і “Про­рив ро­ку” пре­мії Best Fashion Awards-2015.

Сук­ні від Віти Кін мит­тєво з’яви­лись у гар­де­робі Ан­ни Дел­ло Рус­со, кон­суль­тан­та “Vogue”, та му­зи До­меніко Доль­че та Сте­фа­но Габ­ба­на — Джо­ван­ни Бат­та­лья. Го­лов­ним май­дан­чи­ком, за до­по­мо­гою яко­го ди­зай­не­ру вда­ло­ся за­ко­ха­ти у свій одяг жі­нок зі всьо­го світу, став Instagram.

Не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­кий по­тік за­мо­в­лень, влас­ни­ця брен­да не зби­раєть­ся ста­ви­ти своє ви­роб­ниц­тво на кон­веєр. Йо­го особ­ливістю є ін­диві­ду­аль­ність та ува­га до де­та­лей під час ви­го­тов­лен­ня кож­ної сук­ні. За­раз при­дба­ти ви­ши­ван­ку від Віти Кін не так вже і про­сто, на за­мо­в­лен­ня до­ве­деть­ся че­ка­ти що­най­мен­ше три тиж­ні.

Окрім то­го, де­я­кі світо­ві брен­ди вже ви­яв­ля­ють своє ба­жан­ня спів­пра­ц­ю­ва­ти з українсь­ким ди­зай­не­ром. На по­чат­ку цьо­го ро­ку еліт­ний фран­цузь­кий бренд жі­но­чої бі­лиз­ни Eres пред­ста­вив спіль­ну кап­суль­ну ко­лек­цію

Eres by Vita Kin.

За­раз одяг брен­да Vyshyvanka by Vita Kin пред­став­ле­ний у пре­стиж­них ін­тер­нет­ма­га­зи­нах та шоу-ру­мах по всьо­му світу. При­дба­ти українсь­ку ви­ши­ван­ку мож­на у Фран­ції, Ве­ли­ко­бри­танії, Італії, ОАЕ, Аме­ри­ці та ба­гатьох ін­ших краї­нах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.