24

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Керів­ни­ком Хар­ківсь­кої бісквіт­ної фаб­ри­ки Ал­ла Ко­ва­лен­ко ста­ла біль­ше 30 ро­ків то­му. 2004 р. очо­ли­ла кор­по­ра­цію “Бісквіт-шо­ко­лад”, яка об’єд­на­ла кон­ди­терсь­ку фаб­ри­ку “Хар­ків’ян­ка” та Хар­ківсь­ку бісквіт­ну фаб­ри­ку.

Пре­зи­дент “Бісквіт-шо­ко­лад” го­во­рить, що і в жит­ті, і в ро­бо­ті її на­ди­ха­ють і мо­ти­ву­ють ре­зуль­та­ти пра­ці. “Як­що топ­та­ти­ся на міс­ці і не до­ся­га­ти ре­зуль­татів, то руй­нуєш­ся. Але ко­ли от­ри­муєш ре­зуль­тат, при­хо­дить на­тх­нен­ня”, — пе­ре­ко­нує пані Ко­ва­лен­ко. Як­би бу­ло інак­ше, ком­панія, на­пев­но, не ста­ла б од­ним з лі­дерів кон­ку­рент­но­го кон­ди­терсь­ко­го рин­ку Украї­ни.

За­раз на фаб­ри­ках, які осна­щені об­лад­нан­ням про­від­них єв­ро­пейсь­ких фірм, ком­панія ви­пус­кає 65 тис.т кон­ди­терсь­ких ви­робів на рік. Пла­нує від­кри­ти но­ву ви­роб­ни­чу пло­щад­ку. Має ком­панія і влас­ну си­ро­вин­ну ба­зу, за­в­дя­ки цьо­му шо­ко­лад­ні ви­ро­би хар­ківсь­кі кон­ди­те­ри ви­пус­ка­ють не з на­пів­фаб­ри­катів, во­ни са­мо­стій­но пе­ре­роб­ля­ють ка­као-бо­би.

Не мен­ше 40% ви­роб­ле­них со­ло­до­щів кор­по­ра­ція “БісквітШо­ко­лад” екс­пор­тує в по­над 40 країн. Це і Ки­тай, і Ірак, і Лівія, і Но­ва Зе­лан­дія. І хо­ча ба­га­то українсь­ких кон­ди­терсь­ких ком­паній бу­ли зав’яза­ні на екс­пор­ті про­дук­ції в Росію, піс­ля за­крит­тя цьо­го рин­ку ком­панія особ­ли­во не по­ст­раж­да­ла, оскіль­ки част­ка екс­пор­ту в цю краї­ну скла­да­ла близь­ко 20% в за­галь­но­му обсязі.

Ком­панія од­нією з пер­ших се­ред українсь­ких кон­ди­терів ста­ла пред­став­ля­ти про­дук­цію на спе­ціалі­зо­ва­них єв­ро­пейсь­ких ви­став­ках і неод­но­ра­зо­во от­ри­му­ва­ла ви­со­кі на­го­ро­ди. “Над на­ми смія­ли­ся кон­ку­рен­ти. Але я за­вжди бу­ла впев­не­на в то­му, що ми ро­би­мо пра­виль­но. Я зна­ла, що і до­свід, і ба­жан­ня, і про­дук­ти, і си­ро­вин­на ба­за — все зі­грає свою роль”, — зга­дує пані Ко­ва­лен­ко.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.